UBND tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2018

12/02/2018

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Ngày 18/01/2018 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 423/UBND-TH3 về việc phát động phong trào thi đua năm 2018 với chủ đề hành động: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”.

Mục tiêu thi đua là: “Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển dịch vụ, du dịch. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018. Nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục tái cớ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển văn hóa, xã hội toàn diện. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và tập trung thi đua thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đồng thời gắp với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chương trình hành động của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở và Quyết định 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở. 

Tăng cường thông tin - tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân trên các lĩnh vực. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình kinh tế - xã hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh; những chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, nhà nước cho các cơ quan báo chí, truyền thông.

2. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và các Chương trình hành động, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luật của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế; đổi mới nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy sản xuất kinh doanh; siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá; cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công; triệt để tiết kiệm chi, đẩy mạnh khoán chi hành chính, sử dụng xe công, đấu thầu, đặt hàng trong cung cấp dịch vụ công. Thực hiện lộ trình tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển…coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 - 2021; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện đáng kể chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp chương trình xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng hiệu quả, thực chất; có lựa chọn, có trọng tâm, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư lớn, sử dụng công nghệ cao, sản phẩm cạnh tranh, thân thiện môi trường. Tiếp tục có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/10/2017 của Tỉnh ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, nguồn vốn ODA, vay ngân hàng thế giới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc.Từng bước xây dựng đô thị thông minh. Đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là dự án trọng điểm. Thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về đầu tư công, tập trung vốn và giải ngân có hiệu quả vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng, thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư; rà soát các dự án đầu tư công, giãn, hoãn tiến độ các dự án chưa thực sự cần thiết. Tập trung  bồi thường giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp, các dự án lớn, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2011 của Tỉnh ủy về phát triển dịch vụ du lịch đến năm 2020. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tập trung khai thác tối đa hiệu quả các khu, điểm du lịch hiện có; thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ các dự án dịch vụ, thương mại, các hoạt động xúc tiến thương mại; tăng cường quản lý thị trường ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi gian lận thương mại.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khoảng 7,5% - 8%; tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn  tăng 10 - 12%; phấn đấu thu hút 250 triệu USD vốn FDI và 2.500 tỷ đồng vốn DDI; tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 29.640 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 26.690 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 30 nghìn tỷ đồng, chiếm 33-34% GRDP (theo giá hiện hành).

3. Thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn    

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với giải quyết lao động nông thôn; thu hút nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học. Chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; có giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho nông dân trong quá trình sản xuất, nhất là các mặt hàng nông sản, giảm bớt các khâu phân phối trung gian để giảm bớt rủi ro, thua thiệt cho nông dân. Tổng kết thí điểm dồn thửa đổi ruộng để đánh giá, xây dựng cơ chế, chính sách về dồn thửa đổi ruộng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm về đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản. Đẩy mạnh giải quyết tồn tại về đất dịch vụ. Tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.  Phấn đấu năm 2018, tỷ lệ che phủ rừng đạt 24,1%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt 90%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 70%; tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 84%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94%.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn thể nhân dân tham gia phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới; tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi phương thức sản xuất nâng cao đời sống nhân dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, giữ vững các tiêu chí đã đạt chuẩn của các xã, huyện và ưu tiên nguồn lực cho các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2018, phấn đấu năm 2018 có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

4. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 

Đẩy mạnh thực hiện đổi mới giáo dục, phát triển hiệu quả văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân: Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 27/01/2014 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo theo cách tiếp cận năng lực người học; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh; tăng  cường quản lý việc thu các khoản ngoài quy định trong các nhà trường; tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học cho bậc mầm non và tiểu học, chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai chương trình sách giáo khoa mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Chuyên Vĩnh Phúc, các trường chất lượng cao của cấp huyện.

Thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế đảm bảo tương xứng với việc thực hiện giá các dịch vụ y tế mới, tăng cường quản lý dược và vật tư y tế, phát triển y tế ngoài công lập; thực hiện tốt chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm: mở rộng độ bao phủ, nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ngăn chặn lạm dụng rượu, bia, thuốc lá; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các lễ hội, bảo tồn và phát huy giá trị di tích, khai thác và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở và các công trình văn hóa của tỉnh; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh và tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu xã hội và sử dụng hiệu quả lao động ngoài 35 - 40 tuổi; chuyển dịch lao động nông thôn gắn với giảm nghèo bền vững; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, giải quyết kịp thời các chính sách an sinh xã hội.

Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia đóng bảo hiểm y tế là 84,9%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm khoảng 0,5-1%; giải quyết việc làm mới cho khoảng 22-23 nghìn lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%. 

5. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng  cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017-2021.

Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, nhất là việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm rút ngắn tối đa thời gian cho doanh nghiệp và công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Chủ động, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực chuyên môn, kỷ luật, đạo đức, thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các các cơ quan trong việc thực thi công vụ. Thực hiện tin giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Rà soát, xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; có giải pháp mạnh để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các ngành, lĩnh vực.  

6. Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh

Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, đẩy mạnh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm giết người; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm soát hoạt động tư pháp.

7. Tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Triển khai tốt Kế hoạch số 7998/KH-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển”.

Tổ chức phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chú trọng việc phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền; quan tâm nâng cao tỷ lệ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm, sáng kiến, sáng tạo; người trực tiếp lao động, sản xuất, họp tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu…Lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của tỉnh, cơ sở đối với các tập thể, cá nhân trước khi trình khen thưởng theo quy định.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương:

 1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong các khối thi đua của tỉnh căn cứ nội dung trên tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; văn bản phát động thi đua gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ) trước ngày 15/02/2018 làm cơ sở đánh giá xếp loại thi đua các cơ quan, đơn vị năm 2018.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, giành nhiều thời gian, thời lượng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền những thành quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, các tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, các cấp, các ngành vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; các doanh nghiệp hoạt động trong các khối thi đua của tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11