Ban TĐKT - Đài PTTH tỉnh: Phối hợp các hoạt động tuyên truyền năm 2018

03/04/2018

Thực hiện văn bản số 423/UBND-TH3 ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phát động phong trào thi đua năm 2018; chương trình công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng và Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc năm 2018. Ngày 27/3/2018, Ban Thi đua - Khen thưởng và Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc thống nhất ký kết chương trình phối hợp số 17/KHPH-BTĐKT-ĐPTTH về phối hợp các hoạt động tuyên truyền năm 2018.


Chuyên mục Vĩnh Phúc với phong trào thi đua yêu nước trên Đài PTTH Vĩnh Phúc

Kế hoạch tuyên truyền được thực hiện trong 04 quý, mỗi quý một số. Với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh năm 2018. Kế hoạch sẽ tập trung tuyên truyền vào các nội dung, cụ thể: Tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định, Thông tư và các văn bản của Trung ương, tỉnh hướng dẫn thực hiện về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt thông tin, phát hiện, tuyên truyền các nhân tố điển hình, các tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực trong phong trào thi đua yêu nước.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5