Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

27/04/2018

Thực hiện Quyết định số 346/QĐ-TTg ngày 27/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 1088/UBND-TH3 ngày 13/02/2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư; Công văn số 1279/UBND-TH3 ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương.  Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2558/KH-UBND  về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại; tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

2. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục rộng rãi.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23 tháng 1 năm 2018 của Ban Bí thư về đầy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao vai trò, vị trí và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

2. Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm như: phong trào “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tích cực đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phong trào “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển”.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Cấp tỉnh:

Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương điển hình tiên tiến cấp tỉnh trên các lĩnh vực đời sống xã hội (có kế hoạch riêng).

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã:  

- Tổ chức treo  băng rôn, khẩu hiệu kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tại trụ sở làm việc và các nơi công cộng tập trung đông người.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các lĩnh vực đời sống xã hội, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” của cơ quan, đơn vị, địa phương; thời gian tổ chức: Từ ngày 15/5/2018 đến ngày 11/6/2018.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Xây dựng đề cương tuyên truyền, chỉ đạo hệ thống tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cơ quan truyền thông của tỉnh có kế hoạch thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

2. Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh

- Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh, các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tổ chức tuyên truyền trực quan trên các pano, khẩu hiệu, áp phích tại các điểm nút giao thông chính và các nơi công cộng, tập trung nhiều dân cư.

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Tăng thời lượng tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền và đưa tin kịp thời gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh.

Báo Vĩnh Phúc xuất bản số báo chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng)

Là cơ quan Thường trực đôn đốc thực hiện; phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, thị xã triển khai đảm bảo các nội dung Kế hoạch đã đề ra.

- Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương điển hình tiên tiến cấp tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.    

- Cung cấp thông tin, giới thiệu các tấm gương tiêu biểu, các điển hình tiên tiến cho các cơ quan thông tin đại chúng để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

- Tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức các phong trào thi đua với chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi ở các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, với những nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, kết hợp với gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

UBND tỉnh yều cầu các đơn vị chủ động triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) để tổng hợp, đề xuất, giải quyết./.

Phòng Nghiệp vụ 1
Ban Thi đua - Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5