Sơ kết công tác thi đua khen thưởng khối thi đua Văn hóa - Xã hội 6 tháng đầu năm 2018

25/07/2018

Sáng ngày 18/7/2018, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội đã tổ chức hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Dự hội nghị có đầy đủ lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên; lãnh đạo Ban Thi đua, Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Hội nghị đã sơ kết, đánh giá hoạt động Khối thi đua 6 tháng đầu năm và đề ra phương hương hoạt động 6 tháng cuối năm 2018: 6 tháng đầu năm 2018, Khối cơ bản duy trì tốt các hoạt động theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 12/HD-HĐTĐKT ngày 29/4/2016 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh: xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, tiêu chí chấm điểm đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua. Bên cạnh việc duy trì tốt hoạt động Khối thi đua, các đơn vị thành viên cũng đã chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 của từng cơ quan, đơn vị bằng việc phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị theo tinh thần và nội dung phát động thi đua năm 2018 của UBND tỉnh. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 đạt kết quả tốt, Khối thi đua đã chỉ ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:     

Tiếp tục tổ chức phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng ngành, từng đơn vị và tiếp tục triển khai tốt các nội dung phát động phong trào thi đua trong khối Văn hóa - Xã hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị năm 2018.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở.

Chú trọng việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, tận tụy với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp của từng ngành, đơn vị; tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên ban hành cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo quản lý; chú trọng công tác quy hoạch, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực chuyên ngành của đơn vị mình quản lý.

Làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; chất lượng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn khối góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 9, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10