Kết quả Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

01/08/2018

Dưới sự chỉ đạo của Ban TĐKT Trung ương, Hội đồng TĐKT tỉnh, Sở Nội vụ, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Ban TĐKT đã tích cực, chủ động thực hiện và hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng nên hoạt động của các Cụm, Khối thi đua đã đi vào nề nếp, có hiệu quả.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Sở Nội vụ về công tác thi đua, khen thưởng; trong 6 tháng đầu năm, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) đã kịp thời tham mưu giúp Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh tổ chức, triển khai các nội dung theo kế hoạch công tác và sự chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, các văn bản tham mưu ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể: Tham mưu giúp UBND tỉnh văn bản phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018; đăng ký thi đua năm 2018 với Trung ương và Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2018; ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển”; ban hành Quyết định về việc quy định mẫu Huy hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Vĩnh Phúc; ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)…

Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động, tổ chức triển khai đến các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, qua đó có tác dụng thúc đẩy động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực lao động sản xuất, kinh doanh. UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động thi đua năm 2018 với chủ đề hành động là: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”. Trong đó, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Mục tiêu thi đua là: “Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội bền vững. Nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển dịch vụ, du dịch. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018. Nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục tái cớ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn. Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chủ động phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển văn hóa, xã hội toàn diện. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội”. Tập trung vào các nội dung trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế; Thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; Tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Việc đăng ký thi đua được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt. Từ đầu năm, Ban đã tham mưu Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh xây dựng văn bản đăng ký thi đua với Trung ương và Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã căn cứ vào văn bản phát động thi đua của UBND tỉnh, các quy định về công tác thi đua, khen thưởng, chức năng nhiệm vụ để tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua và tổng hợp, đăng ký thi đua với UBND tỉnh; Trưởng các khối thi đua đã tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối nhằm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Hoạt động các cụm, khối thi đua đã đi vào nề nếp, việc ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng quy chế hoạt động, sơ kết, tổng kết ở từng  khối thi đua được thực hiện một cách nghiêm túc.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban TĐKT phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh xây dựng 02 chuyên trang, 02 chuyên mục. Đặc biệt, Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ban phối hợp với các đơn vị xây dựng 01 số báo đặc biệt và 01 video trình chiếu tại Lễ kỷ niệm của tỉnh. Ngoài ra, Ban phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền về công tác TĐKT ở cơ sở.

Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động trong toàn tỉnh. Tính đến hết tháng 6 năm 2018, toàn tỉnh có 83/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 74,1%); 02 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên).

Công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen tập thể nhỏ và các cá nhân, lao động trực tiếp đã được các cấp các ngành chú trọng và quan tâm hơn, qua đó tạo khí thế thi đua mới và sức lan tỏa mới đến người lao động trực tiếp, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh đề ra. Tính đến hết tháng 6 năm 2018: Nhà nước đã tặng Huân chương lao động cho 02 cá nhân, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 05 bà mẹ, Chính phủ tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 13 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 93 tập thể, tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Đơn vị quyết thắng) cho 330 tập thể, Bằng khen cho 265 tập thể và 558 cá nhân, tặng Huy hiệu Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc cho 66 cá nhân.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7