Đại Hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2018

24/09/2018

Sáng ngày 17/9/2018, Tại  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã diễn ra Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2018. Đại hội đã tổng kết và đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm qua. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lực lượng vũ trang tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng đã đạt được những kết quả quan trọng: các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng vũ trang trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng đã được xác định trong Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng hàng năm. Các phong trào thi đua quyết thắng đã xác định được chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và có tính khả thi cao, hướng trọng tâm vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và của tỉnh. Chính vì vậy, các phong trào thi đua đã có kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo các lực lượng tham gia, các cơ quan, đơn vị đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi của các ngành, các tổ chức quần chúng trong quân đội và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, 09 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2018 đã được Chủ tich UBND tỉnh tặng Bằng khen và tuyên dương tại Đại hội.


Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đón nhận Bằng khen tại Đại hội

Với tinh thần thi đua sôi nổi và quyết tâm, Đại hội cũng đã đưa ra phương hướng, mục tiêu, nội dung thực hiện phong trào thi đua quyết thắng trong giai đoạn tiếp theo với nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đó là:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp. Phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua ở đơn vị. Phối hợp có hiệu quả trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành làm cho phong trào thi đua phát triển có bề rộng, chiều sâu, bảo đảm tính vững chắc trong từng cơ quan, đơn vị.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, tích cực, tự giác thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế. Nội dung thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương trong từng giai đoạn, tập trung khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề nổi cộm và thực hiện tốt ba khâu đột phá, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

4. Thường xuyên tiến hành tốt công tác khen thưởng, khen đúng người, đúng việc, nhất là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm. Thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến trong Lực lượng vũ trang tỉnh, trọng tâm là xây dựng được những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các mặt công tác, thực sự là những nhân tố mới, được tập thể thừa nhận, mọi người suy tôn, có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn tập thể, cá nhân trong đơn vị phấn đấu, học tập noi theo.

5. Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Cùng với việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, cần phát huy tốt vai trò tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương; quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, động viên cán bộ, chiến sỹ tích cực tham gia các phong trào thi đua. Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để phong trào thi đua Quyết thắng thực sự là động lực tinh thần cổ vũ Lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7