Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

28/12/2018

 

 

Trong năm 2018, bám sát vào sự chỉ đạo của Trung ương, các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều lượt văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước; quản lý, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh như: Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018; đăng ký thi đua năm 2018 với Trung ương và Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2018; ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển”; ban hành Quyết định về việc quy định mẫu Huy hiệu Chiến sỹ thi đua tỉnh Vĩnh Phúc; ban hành Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc; ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc…Các văn bản ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động, tổ chức triển khai đến các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, qua đó có tác dụng thúc đẩy động viên cán bộ, nhân dân, người lao động tích cực học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất, kinh doanh.

Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai có hiệu quả, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào thi đua với các chủ đề, hình thức phong phú; UBND các huyện, thành phố đã phát động các phong trào thi đua chuyên đề nhằm thực hiện các tiêu chí còn khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Các tổ chức đoàn thể cấp xã đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới theo hướng khang trang, hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên; công tác vệ sinh - môi trường có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh trật tự xã hội được giữ vững...góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Tính đến hết tháng 11 năm 2018, toàn tỉnh có 99/112 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (đạt 88,4%); 02 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên).

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng TĐKT Trung ương về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 09/01/2018 về việc tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kịp thời tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề, nội dung thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tiêu biểu là những phong trào thi đua: “Cải cách hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Đảm bảo quyền kinh doanh, quyền tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp”…Tính đến hết ngày 31/10/2018, toàn tỉnh có 946 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 6.096 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp được đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh ngày càng ổn định và hiệu quả.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7998/KH-UBND ngày 12/10/2017 về Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì  người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời như: In, cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, in cấp thẻ BHYT nghèo, cận nghèo cấp chuyển tới người nghèo; UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo giữa UBND các huyện, thành phố với Ngân hàng Chính sách xã hội về chỉ tiêu tín dụng hộ nghèo, vay vốn xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho hộ nghèo. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ tiền Tết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được triển khai đồng bộ, kịp thời đến với các đối tượng thụ hưởng. Trong năm 2018, đã có trên 3.000 xuất quà được trao hỗ trợ hộ nghèo đón Tết.

Nhiều phong trào thi đua đã được phát động như: phong trào “Tương thân, tương ái”, “Quỹ vì người nghèo“, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên và thu hút sự hưởng ứng của nhiều lực lượng xã hội, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao an sinh xã hội cho cộng đồng, nhất là những người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn của tỉnh.

Năm 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động thi đua với chủ đề hành động là: “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”; Trong đó, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội với mục tiêu thi đua cụ thể tập trung vào các nội dung trọng tâm, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế; Thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn; Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; Tiếp tục thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương kịp thời tổ chức phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên và người lao động để tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã kịp thời tổ chức phát động phong trào thi đua tới cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động và toàn thể nhân dân với chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Tiêu biểu là những phong trào thi đua: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Dạy tốt - Học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; “Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)”…

Tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐKT các cấp, các ngành thường xuyên được kiện toàn, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm; Trong năm 2018, đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho 1.680 học viên làm công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp, Hợp tác xã thuộc các khối thi đua của tỉnh.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ: Trong đó có 09 thủ tục cấp tỉnh, 08 thủ tục cấp huyện, 05 thủ tục cấp xã. Các thủ tục hành chính thuộc cấp tỉnh và cấp huyện đều thực hiện tại Trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện.

UBND tỉnh tổ chức, thực hiện các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng và thường xuyên hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng nên hoạt động của các khối thi đua đã đi vào nề nếp, có hiệu quả. Công tác khen thưởng của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen tập thể nhỏ và các cá nhân, lao động trực tiếp đã được các cấp, các ngành chú trọng và quan tâm hơn, đặc biệt UBND tỉnh đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho công nhân và người lao động trực tiếp, tạo khí thế thi đua mới và sức lan tỏa mới đến người lao động trực tiếp, qua đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đề ra. Kết quả tính đến ngày 30/10/2018 như sau:

* Kết quả khen thưởng thường xuyên: Chính phủ và Nhà nước tặng thưởng: Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương các loại cho 3 tập thể, 06 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 09 tập thể; tặng Bằng khen cho 08 tập thể và 15 cá nhân (so với năm 2017: giảm 12 tập thể; 39 cá nhân). UBND tỉnh khen thưởng: Tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 95 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Đơn vị quyết thắng) cho 456 tập thể ; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 85 cá nhân; Bằng khen cho 246 tập thể và 958 cá nhân, trong đó: Cá nhân là lãnh đạo quản lý; người công tác, lao động trực tiếp.

* Kết quả khen thưởng chuyên đề, đột xuất: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 115 tập thể; 182 cá nhân, trong đó: Cá nhân là lãnh đạo quản lý (lãnh đạo từ cấp phòng trở lên) là: 87 = 47,8%; người công tác, lao động trực tiếp (công chức, viên chức, công nhân, nông dân) là: 95 = 52,2%.

* Kết quả khen thưởng kháng chiến: Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 05 bà mẹ. Đang trình Nhà nước đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 11 bà mẹ; Chính phủ tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 13 cá nhân.

* Kết quả khen thưởng khác: UBND tỉnh đã Quyết định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 4.251 cá nhân đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp phát triển tỉnh Vĩnh Phúc.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng quan tâm; cơ quan làm công tác TĐKT đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông như: Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục. Trong năm 2018, đã xây dựng hơn 10 chuyên trang, chuyên mục và nhiều tin, bài, trong đó có các nội dung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các phong trào thi đua; nêu gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội giai đoạn 2016 - 2018; Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền công tác TĐKT ở cơ sở. Bên cạnh đó, UBND tỉnh lựa chọn 09 điển hình tiên tiến tham dự Lễ kỷ niệm do Trung ương tổ chức. Ngoài ra, UBND tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 07 tập thể, 19 cá nhân là điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2018 tại Lễ kỷ niệm do tỉnh tổ chức.

Đỗ Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11