Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng: Tổng kết công tác năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019

21/03/2019

Sáng 20/3, tại tỉnh Hà Nam, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

 

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước; lãnh đạo tỉnh, Sở Nội vụ, Ban TĐKT 9 tỉnh trong Cụm.


Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019
Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng

Năm 2018, các tỉnh trong Cụm đã triển khai, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với những hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ, khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích cao nhất chào mừng 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Các phong trào thi đã có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đã phát triển cả chiều rộng và bề sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Nội dung thi đua bám sát chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội Từ trong các phong trào thi đua nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được phát hiện, nhiều điển hình tiên tiến được suy tôn, nêu gương. Các phong trào thi đua của các tỉnh đã thực sự trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào “Chung sức xây dụng nông thôn mới”; phong trào  “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” các tỉnh đã ban hành kế hoạch, xây dụng tiêu chí thi đua và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông về mục đích, ý nghĩa và nội dung của từng phong trào. Các cấp, các ngành, các địa phương, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia, các phong trào trên đã được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, trở thành nòng cốt định hướng cho các phong trào thi đua.


Phó chủ tịch nước Đăng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo
các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông hồng

Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, thủ tục, quy trình xét khen thưởng ở các cấp cơ bản thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhất là đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng đột xuất. Việc thẩm định hồ sơ khen thưởng đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đảm bảo khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, cụ thể: Quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định 91/2017NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ và các quy định của các tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị được giao; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào thi đua chung của tỉnh phát triển sâu rộng, bền vững và đạt hiệu quả cao; Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo việc khen thưởng chính xác, công khai, công bằng, minh bạch, kịp thời; khen theo thẩm quyền và khen người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác là chủ yếu. Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước . Ban hành kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Tổ chức giới thiệu và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; ...


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

 

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà các tỉnh đồng bằng sông Hồng đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng. Phó Chủ tịch nước đề nghị, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng cần tập trung khắc phục những tồn tại của năm 2018 để làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Các tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật Thi đua, Khen thưởng; chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, sản xuất ở các đơn vị, địa phương; tổ chức khen thưởng theo chuyên đề. Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động là: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Các tỉnh trong cụm cũng cần tăng cường giao lưu, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến.


Suy tôn Cụm trưởng cụm thi đua năm 2019


Cụm thi đua 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2019

Tại hội nghị, các tỉnh trong cụm tiến hành bình xét, chấm điểm thi đua,  thống nhất đề nghị Chính phủ, thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho các tỉnh có thành tích  xuất sắc năm 2018 và suy tôn các đơn vị là Cụm trưởng, cum phó cụm thi đua năm 2019.


UBND tỉnh Hà Nam tặng bằng khen cho các tập thể, các nhân
 
có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Cụm năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, đơn vị Cụm Trưởng cụm thi đua năm 2018 đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 15 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động của Cụm năm 2018./.

Bùi Tuấn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6