Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng, 70 năm ngày thành lập tỉnh và phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

11/06/2019

Sáng 8/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950-12/2/2020) và phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh; Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đại biểu Ban TĐKT Trung ương; Các đồng chí thành viên HĐTĐKT tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; Huyện ủy (Thành ủy), UBND các huyện, thành phố; Đại diện một số các Doanh nghiệp; Trưởng phòng nội vụ, Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể cấp huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã.   


Đồng chí Trần Văn Vinh, PBT Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì PBT Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh
trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch HĐTĐKT tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung, mục tiêu phong trào thi đua gồm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạch. Tiếp tục khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tập trung cải thiện mãnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng có hiệu quả cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4 vào phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn, sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cùng với đó tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo bước bứt phá để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh Nguyễn Văn Trì phát động phong trào thi đua

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phong trào thi đua, đồng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt những nội dung chính gồm: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị tốt các điều kiện, hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 20 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Toàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thi đua, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 57 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Đồng thời, tổ chức thi đua trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục phát huy lợi thế, tranh thủ những thời cơ, thuận lợi, bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nắm bắt cơ hội để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh yêu cầu từng cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng mạnh mẽ và rộng khắp phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, công sở văn minh, khoa học.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì cũng đề nghị, ngay sau lễ phát động, Ủy ban MTTQ tỉnh, các đoàn thể và tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua. Từng sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và các doanh nghiệp cần lựa chọn những nội dung sát với thực tế để phát động thi đua cụ thể. Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiến tiến để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực động viên các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và nhân dân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Lễ phát động, các đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 09 đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát trin tỉnh Vĩnh Phúc.

Đỗ Đức Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5