Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

18/07/2019

Để tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019, theo đó:

Cấp sơ sở (xã, phường, thị trấn, công ty, tổng công ty thuộc cấp tỉnh, bộ, ngành và tương đương) sẽ tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến”, “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Đại hội thi đua yêu nước” trong Quý I năm 2020. Đối với đơn vị có dưới 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức Hội nghị toàn thể. Đơn vị có trên 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức Hội nghị đại biểu.

Cấp trên cơ sở (quận, huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc cấp tỉnh; tổng cục, cục và tương đương trực thuộc bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương) tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước” hoặc “Hội nghị điển hình tiên tiến” vào Quý II năm 2020.

Cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước vào Quý III năm 2020.

 Thành phần tham dự: đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ thi đua, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác; gương người tốt, việc tốt; chú trọng lựa chọn cá nhân trực tiếp sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu; đại biểu nữ, đại biểu dân tộc, đại biểu đại diện các thành phần kinh tế…

Cần đảm bảo cân đối hợp lý về số lượng, cơ cấu đại diện cho các ngành, các cấp, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, dân tộc, tôn giáo; đại biểu nữ, đại biểu trẻ tuổi, chú trọng đến các đại biểu là người lao động trực tiếp; mô hình mới qua các phong trào thi đua.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chỉ đạo điểm Đại hội thi đua tại Bộ Quốc phòng, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An vào Quý II năm 2020.

“Hội nghị điển hình tiên tiến”, “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đại hội thi đua yêu nước” các cấp được tổ chức xong trước khi diễn ra Đại hội Đảng các cấp.

Nội dung trọng tâm của Đại hội là Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới. Đây là nội dung quan trọng cần được chuẩn bị công phu, chất lượng, bám sát mục đích, yêu cầu của Đại hội. Báo cáo phải nêu được những nét mới, sáng tạo, những phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, những mô hình mới góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước trong năm 2020.

Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương mở các chuyên mục, chuyên trang và tăng thời lượng cho việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội với những hình thức phong phú, giáo dục truyền thống thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Nguyễn Thị Minh Thơm
Ban thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13