Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

26/09/2019

Thực hiện Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, ngày 23/9/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác,

Để phong trào thi đua được triển khai đạt hiệu quả, góp phần nâng cao văn hóa công sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị; các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở”, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ.  Hàng năm, các cơ quan, đơn vị lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua là tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Các cấp, các ngành cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, để phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các địa phương;các cơ quan, đơn vị và các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua để biểu dương, khen thưởng.

Bùi Xuân Thê
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11