Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương

09/12/2019

Thực hiện Thông báo số 350/TB-VPCP ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 9153/UBND-TH2 ngày 15/11/2019 về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh (12/2/1950 – 12/2/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, năm 2020. Cao điểm vào dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 70 năm ngày thành lập tỉnh và dịp Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Đề cao vai trò các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. Các hình thức thi đua phải phong phú, hấp dẫn, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời, đúng quy định. Quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất, cán bộ cơ sở, cán bộ công tác ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn, người dân, đồng bào dân tộc thiểu số…, tránh tình trạng chỉ tập trung khen thưởng cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình, sáng kiến, nhân tố mới, những tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác từ đó nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành.

Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Chỉ đạo, tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến cấp mình đảm bảo thời gian và hiệu quả, trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, nêu bật được ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đỗ Đức Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11