UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã lĩnh vực thi đua, khen thưởng

26/08/2019

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BNV ngày 09/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ; ngày 22/7/2019 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 1770/QĐ-UBND về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ; trong đó danh mục TTHC cấp huyện, cấp xã lĩnh vực thi đua khen thưởng gồm có:

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện có 08 thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị; tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"; tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến"; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình.

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã có 05 thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình; xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến./.

Đỗ Đức Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5