Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP

12/11/2019

Ngày 04/11/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP.

File đính kèm: Thông tư số 12/2019/TT-BNV

Đỗ Đức Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11