Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến) cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V

19/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiên tiến Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X,  Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 04/12/2019 về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến) cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, theo đó:

Đối với cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành; các doanh nghiệp):

Hình thức: Tổ chức “Hội nghị điển hình tiên tiến”; “Hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt”; “Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo” hoặc “Đại hội thi đua yêu nước” (hình thức cụ thể do đơn vị lựa chọn, quyết định).

Thời gian tổ chức: 1/2 ngày vào quý I năm 2020.

Đơn vị có dưới 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì tổ chức hội nghị toàn thể. Đơn vị có từ 200 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trở lên thì tổ chức Hội nghị đại biểu, số lượng đại biểu do đơn vị tổ chức quyết định trên cơ sở đề xuất của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng.Thành phần: Đại biểu khách mời; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc, điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người trực tiếp sản xuất, công tác; gương người tốt, việc tốt (đại biểu điển hình tiên tiến khoảng 70% ; đại biểu khách mời khoảng 30%).

Cấp trên cơ sở (huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh):

Hình thức: Tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước” hoặc “Hội nghị điển hình tiên tiến”.

Thời gian tổ chức: 1/2 ngày vào quý II năm 2020.

Thành phần: Đại biểu khách mời; đại diện tập thể và cá nhân Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua; gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác; gương người tốt, việc tốt (do tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của các đơn vị cơ sở lựa chọn theo phân bổ đại biểu của cấp trên); chú trọng lựa chọn cá nhân trực tiếp sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu; đại biểu nữ, đại biểu dân tộc, đại biểu đại diện các thành phần kinh tế…

Số lượng: Tối đa 300 đại biểu (đại biểu điển hình tiên tiến khoảng 70% ; đại biểu khách mời khoảng 30%).

Chương trình:

- Chào cờ.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc.

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm qua (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng 5 năm tới (2020-2025).

- Báo cáo tham luận của các điển hình tiên tiến (chú trọng lựa chọn điển hình thực sự tiêu biểu có sức lan tỏa, để lại ấn tượng tại Hội nghị, Đại hội).

- Tổ chức các hoạt động giao lưu với các điển hình tiên tiến.

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

- Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

- Phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

- Thông qua danh sách đại biểu đi dự  Hội nghị, Đại hội cấp trên.

- Tổng kết và bế mạc.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi Kế hoạch trước ngày 30/12/2019 và báo cáo kết quả tổ chức Đại hội thi đua yêu nước, Hội nghị điển hình tiên tiến trước ngày 15/6/2020 về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nguyễn Thị Minh Thơm
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5