Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

08/01/2020

Sáng ngày 06/01/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Huy Giang Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Vụ trưởng, Trưởng ban (Phòng) Thi đua – Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Trưởng ban, Trưởng phòng nghiệp vụ Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh tham dự hội nghị.

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua và công tác khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, tham mưu, xây dựng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp đã chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua trong 05 năm qua thực sự đã có tác động tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương và cơ sở. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được đẩy mạnh và có những chuyển biến rõ nét; Các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Công tác thi đua, khen thưởng góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương nói riêng và đất nước nói chung.

Nhằm tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025, phát huy truyền thống thi đua ái quốc và để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương yêu cầu các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và kết quả thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW để đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

Thứ hai, nội dung các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương, đơn vị, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch. Phong trào thi đua cần tập trung về cơ sở và được tổ chức, phát động với những hình thức phong phú, đa dạng, có tiêu chí thi đua cụ thể. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào; thông qua các phong trào thi đua lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng kịp thời. 

Thứ ba, công tác tham mưu hoàn thiện thể chế, pháp luật về thi đua, khen thưởng tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành. Tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Thi đua, khen thưởng để trình Chính phủ và trình Quốc hội vào cuối năm 2020. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thông tư, quy định, quy chế về thi đua, khen thưởng phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Thứ tư, tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn quốc. Các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua các cấp, các hoạt động biểu dương tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo không khí thi đua sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp theo hướng ổn định như hiện nay; đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm chất lượng và số lượng, có phẩm chất chính trị, năng lực tham mưu, nghiên cứu cụ thể hoá các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng, thực hiện tốt vai trò tham mưu tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Nguyễn Thị Minh Thơm
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5