UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua năm 2020

14/02/2020

Thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ngày 22/01/2020 UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 458/UBND-TH2 về việc phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề hành động: Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020”. Mục tiêu thi đua là: Khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương tổ chức phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, công nhân, nông dân và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và tập trung thi đua thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”; Chương trình hành động của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 18/10/2012 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh quy định cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XVI đề ra, trọng tâm là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, dứt điểm gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm kỳ và chỉ tiêu tại các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chủ động hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm công khai, minh bạch và thực hiện tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ; tiết kiệm chi thường xuyên; Kiên quyết điều chỉnh vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai để tập trung cho các dự án khác có khả năng hoàn thành, giải ngân cao; quyết liệt hoàn thành dự án, công trình chậm tiến độ; sử dụng hiệu quả tài sản công.

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các trung tâm xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại; thẩm định chặt chẽ các dự án đầu tư có sử dụng đất, có giải pháp xử lý đối với các dự án đã giao đất, cho thuê đất nhưng không triển khai, chậm triển khai theo quy định của pháp luật; Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án. Chấp hành nghiêm Luật đầu tư công năm 2019, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ đọng. Kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tiếp tục cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về đầu tư tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2025. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong tỉnh.

Phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển du lịch; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc để các dự án đầu tư du lịch, dịch vụ lớn triển khai theo đúng tiến độ, sớm đưa vào khai thác sử dụng; khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thu hút khách du lịch nhất là khách quốc tế đến tham quan tại tỉnh.

Tổ chức và chỉ đạo tốt sản xuất nông nghiệp. Đánh giá kết quả công tác dồn thửa đổi ruộng và tiếp tục triển khai ở những địa phương có điều kiện thuận lợi. Rà soát tất cả các chính sách liên quan để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, hiệu quả cao với quy mô phù hợp theo từng ngành hàng, sản phẩm và thị trường. Quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm.

Chủ động lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho giai đoạn 2021-2025. Triển khai thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giây chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. Tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý sử dụng đất, quản lý, khai thác khoáng sản. Từng bước khắc phục và xử lý ôn nhiễm môi trường nhất là ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề, đô thị và khu, cụm công nghiệp. Tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phối hợp với nhà đầu tư để triển khai đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung. Thường xuyên thực hiện các biện pháp đánh giá, kiểm soát chất lượng môi trường, mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn toàn tỉnh để có giải pháp kịp thời không để xảy ra các điểm nóng. Chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nâng cao chất lượng đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng các thôn ở các xã đạt chuẩn thành các thôn dân cư kiểu mẫu, phấn đấu năm 2020 có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có ít nhất 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 26 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 8% - 8,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 30-32% GRDP (theo giá hiện hành); tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 33.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 29.350 tỷ đồng; thu hút vốn FDI đạt 550 triệu USD và vốn DDI đạt 5.500 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 25%; thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường 95% chất thải rắn sinh hoạt khu vụ đô thị, 75% chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 86%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% và tỷ lệ hộ nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BYT là 61,5%.

3. Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 

Nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa. Thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tăng cường quản lý các lễ hội, hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội. Thông tin công khai, minh bạch, kịp thời về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục phát triển thể dục, thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và liên thông giữa các chương trình giáo dục, cấp học và trình độ đào tạo. Nâng cao chất lượng đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị cho các cấp học từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Rà soát, xử lý hiệu quả tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Chuẩn bị triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, triển khai Luật Giáo dục năm 2019. Tăng cường các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề, giáo dục nghề nghiệp cho học sinh phổ thông.

Chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện kịp thời, phòng chống dịch bệnh sớm, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, kiểm soát các bệnh dịch nguy hiểm và các bệnh dịch mới phát sinh. Tăng cường đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh, quản lý chất lượng thuốc. Cải tiến quy trình khám chữa bệnh; rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh. Thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ thầy thuốc, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên... chú trọng đào tạo chuyên sâu, đào tạo để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ hiện đại. Tiếp tục triển khai Đề án bệnh viện vệ tinh lĩnh vực sản, nhi, ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch. Thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng quy định. Tăng cường quản lý đối với các cơ sở y tế và quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm, vắc xin.

Tổ chức thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công. Tạo điều kiện thuận lợi để hộ cận nghèo, hộ nghèo, người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản. Ưu tiên hỗ trợ người nghèo học nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Tổ chức thực hiện lồng ghép có hiệu quả các dự án, chính sách, nội dung hoạt động của chương trình giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm; quản lý quỹ bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc người cao tuổi, giáo dục và bảo vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phát triển thanh niên. Quan tâm công tác gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống xâm hại trẻ em, triển khai có hiệu quả Luật trẻ em. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp. Chú trọng thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo. Làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế là 93%; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) còn dưới 1,0%; giải quyết việc làm mới cho khoảng 22.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%.

4. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy nhà nước; áp dụng khoa học công nghệ; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng  cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 08/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017-2021; Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18; Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 12/3/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19; Kế hoạch số 2177/KH-UBND ngày 02/4/2018 về thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Có cơ chế phù hợp thu hút, trọng dụng nhân tài. Triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp. Triển khai hệ thống công nghệ thôn tin hiện đại, thông suốt trong hoạt động của các sở, ngành, địa phương.

Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu các cấp, các ngành. Tăng cường rà soát, kiểm tra, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm.

Phát triển thị trường khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa học công nghệ.

5. Thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, an ninh mạng, các sự kiện chính trị, ngành lễ lớn, các mục tiêu trọng điểm về an ninh nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội. Tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Đẩy mạnh công tác phòng, chống cháy nổ, quản lý chất nổ, hóa chất độc hại. Duy trình nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh và chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc diễn tập, luyện tập. Tổ chức giao, nhận quân đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác chính sách quân đội và chính sách hậu phương quân đội.

6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục triển khai tốt Kế hoạch số 7860/KH-UBND ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 7998/KH-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển”; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025”.

Tổ chức phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá thi đua phải bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ của các cấp, các ngành. Tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tổ chức bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy định về quy trình thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn; xét thành tích khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, cơ quan, địa phương. Cọi trọng hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen thưởng hành động dũng cảm, thành tích sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; trong việc phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân, nông dân, người lao động ở các thành phần kinh tế để khen thưởng và đề nghị khen thưởng. Chủ động phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông kịp thời nắm bắt dư luận và nâng cao trách nhiệm công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, đảm bảo chính xác, minh bạch và thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương, có sức lan tỏa trong ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc để có giải pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

7. Tổ chức các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích Chào mừng các ngày Lễ lớn của Đất nước và của tỉnh trong năm 2020. Tổ chức thành công Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950 - 12/2/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm ngày Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020);  Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V; Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 04/12/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V và tổ chức các hoạt động thiết thực tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trong các khối thi đua của tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Đỗ Đức Toàn
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5