Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước/Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp

10/04/2020

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Hướng dẫn số 1149/HD-BTĐKT ngày 18/6/2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ngày 04/12/2019 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT hướng dẫn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (hoặc Hội nghị điển hình tiên tiến) cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, trong đó quy định thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước/Hội nghị điển hình tiên tiến:

 

- Đối với cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành; các doanh nghiệp): Tổ chức vào quý I năm 2020.

- Cấp trên cơ sở (huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh): Tổ chức vào quý II năm 2020.

- 03 đơn vị làm điểm Đại hội (Hội nghị điển hình tiên tiến) gồm: Huyện Yên Lạc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE. Thời gian tổ chức trước ngày 20/04/2020.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thông báo số 118/TB-VPCP ngày 21/3/2020, Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 01/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 2333/UBND-TH2 về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước/Hội nghị điển hình tiên tiến, như sau:

Đối với cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành; các doanh nghiệp) chưa tổ chức Đại hội thi đua yêu nước/Hội nghị điển hình tiên tiến trong Quý I 03 đơn vị làm điểm tạm thời chưa tổ chức Đại hội thi đua yêu nước/Hội nghị điển hình tiên tiến. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh sẽ có hướng dẫn thời gian cụ thể sau.

Các nội dung khác giữ nguyên như Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 04/12/2019 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh./.

Nguyễn Thị Minh Thơm
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5