Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII

25/05/2020

Ngày 19/5/2020, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3714/UBND-TH2 về việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Các cấp, các ngành, địa phương và mọi người dân trong tỉnh nghiêm túc thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng; tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Mở rộng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn cho doanh nghiệp và người dân. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút vốn FDI và đầu tư xã hội.

- Tổ chức các đợt thi đua đặc biệt, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo khí thế và quyết tâm mới, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tiếp tục tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước, Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V với thành phần tham dự phù hợp, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh theo quy định; thời gian tổ chức như sau:

+ Đối với cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn; các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành; các doanh nghiệp) tổ chức xong trước ngày 30/6/2020.

+ Cấp trên cơ sở (huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh) tổ chức xong trước ngày 30/7/2020

Các đơn vị: Huyện Yên Lạc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE thôi không tổ chức làm điểm; các đơn vị nói trên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước (Hội nghị điển hình tiên tiến) ở cấp mình theo quy định, đảm bảo thời gian tổ chức như trên./.

Nguyễn Thị Minh Thơm
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7