Thi đua, khen thưởng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

10/06/2021

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tích cực, chủ động chỉ đạo và tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ trọng tâm hàng năm gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả các lĩnh vực, các vùng miền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, các phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và thực sự là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Nhờ vậy, phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện nâng lên rõ rệt. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới...

Nội dung của các phong trào thi đua tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp như: Tập trung tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế. Thực hiện mục tiêu vừa phục hồi, phát triển kinh tế đồng thời không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực hành và thực thi pháp luật. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng  chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới trong sản xuất, kinh doanh được áp dụng và nhân rộng, thu hút đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Hưởng ứng phát động thi đua của tỉnh, hàng năm các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân, có chủ đề, mục tiêu, nội dung, tiêu chí thi đua rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Từ đó, phát động các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, tăng cường được vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Với chủ đề:“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, nhiều phong trào thi đua đã được nở rộ trên tất cả các lĩnh vực như: Phong trào thi đua “Giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ để hội nhập kinh tế quốc tế”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…qua đó góp phần tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những năm qua.

Bên cạnh đó, cùng với việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng cũng luôn được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, kịp thời động viên phong trào thi đua trong từng giai đoạn. Các hình thức khen thưởng đột xuất, chuyên đề, khen thưởng cho tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp đã được các cấp, các ngành quan tâm hơn, đã tổ chức tôn vinh, khen thưởng cho công   nhân và người lao động trực tiếp. Việc bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện đồng bộ theo đúng các quy định từ tỉnh đến cơ sở. Trong chỉ đạo đổi mới công tác khen thưởng luôn chú trọng đến việc cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình xét duyệt, chú trọng việc kiểm tra, thẩm định thành tích tại cơ sở, đảm bảo khen thưởng đúng thành tích, đối tượng, tiêu chuẩn đã được pháp luật quy định. Công tác khen thưởng đã được quan tâm đến tất cả các thành phần kinh tế, người lao động trực tiếp, những ngành lĩnh vực đặc thù, khó khăn, phức tạp. Nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước đã tặng Huân chương, Chính phủ tặng Cờ thi đua, Bằng khen; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen…tỷ lệ khen thưởng cho các cá nhân là người lao động trực tiếp ngày càng được nâng lên.

Với những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng, có thể khẳng định công tác thi đua, khen thưởng chính là đòn bẩy, là động lực tạo sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, qua đó góp phần tạo động lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mà tỉnh và các cấp, các ngành đã đề ra.

Phí Lâm Hùng
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11