Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng khối thi đua Doanh nghiệp – Dịch vụ năm 2021

20/01/2022

Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua năm 2021, ngày 14/01/2022, tại Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc, Khối thi đua Doanh nghiệp - Dịch vụ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, Khối thi đua đã tổng kết, đánh giá hoạt động của Khối thi đua năm 2021, đồng thời đề ra các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2021, Khối đã duy trì tốt các hoạt động theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 21/HD-HĐTĐKT ngày 04/12/2019 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh như: Xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động, tiêu chí chấm điểm đồng thời tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thành viên trong Khối thi đua theo đúng quy định. Tại hội nghị, Chi nhánh Xăng dầu Vĩnh Phúc đại diện đơn vị Trưởng khối đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021, phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.  

Trong năm 2021, hoạt động  của Khối thi đua Doanh nghiệp - Dịch vụ đã đạt được kết quả tốt, các đơn vị thành viên trong khối đã nhận thức được vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng đối với sự ổn định và phát triển của Doanh nghiệp, vì vậy các đơn vị đã chú trọng tới việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cũng như việc phát động các phong trào thi đua gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn  vị , phong trào thi đua được tổ chức trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và được thực hiện thường xuyên, liên tục, rộng khắp. Các cấp ủy đảng, chính quyền. đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, động viên mọi tập thể, cá nhân tự nguyện, tự giác tham gia các phong trào thi đua. Mặc dù, năm 2021tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh dưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị. Song với tinh thần quyết tâm thi đua, kết thúc năm 2021, các đơn vị trong khối đã đạt được kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh.   

Công tác khen thưởng cũng được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế, quy trình; khen thưởng đúng người, đúng việc bảo đảm dân chủ, công khai. Các cơ quan, đơn vị đã khen thưởng và đề nghị khen thưởng bằng các hình thức đảm bảo đúng tiêu chuẩn, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân cố gắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên đã thảo luận, phát biểu ý kiến nhằm đưa ra nhận xét, đánh giá tổng kết sau một năm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối, đồng thời cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc hoạt động Khối thi đua.


Lãnh đạo Ban TĐKT tặng hoa và chúc mừng Trưởng Khối thi đua Doanh nghiệp - Dịch vụ năm 2022

Trên cơ sở những thành tích đã đạt được trong năm  2021, Khối thi đua Doanh nghiệp - Dịch vụ đã tổ chức bình xét khen thưởng theo quy định, 01 đơn vị được suy tôn, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 02 đơn vị được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Tại hội nghị Khối cũng đã suy tôn Bảo việt Vĩnh Phúc làm Trưởng khối thi đua Doanh nghiệp - Dịch vụ năm 2022./.

Bùi Xuân Thế
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11