Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng họp sinh hoạt chuyên đề Quý I năm 2022

13/04/2022

Ngày 31/3/2022, Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng họp sinh hoạt chuyên đề Quý I/2022 với nội dung “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đảng viên trong Chi bộ Ban Thi đua - Khen thưởng đã được quán triệt đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh về về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Theo Người, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc và lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế, nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng. Ý chí tự lực tự cường còn là việc chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân, quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

Đảng viên Chi bộ thảo luận sôi nổi và đã đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như:

Chi ủy Chi bộ cần bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản của Đảng để kịp thời triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan; động viên cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn để nắm vững các quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, vận dụng trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đồng chí trong Chi ủy phải luôn gương mẫu đi đầu trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, nhất là kỷ luật phát ngôn, nêu cao trách nhiệm người đảng viên, xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch vững mạnh.

Mỗi cán bộ, Đảng viên phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; Thay đổi tác phong, lề lối làm việc theo hướng hiệu quả, khoa học, sáng tạo; Xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, văn minh nhằm phát huy ý chí, khát vọng phát triển cua mỗi cá nhân; Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cục, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ; Chống lại mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.…

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là một việc làm thiết thực để tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn hằng mong đợi.

Nguyễn Thị Diệu Linh
Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11