Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

29/12/2017

Trong năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, cùng sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Sở Nội vụ đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kết quả cụ thể như sau:

Tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị đã được quy định lại theo đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; số lượng tên gọi các phòng chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được quy định cụ thể theo hướng tinh gọn. Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo hướng giảm đầu mối, phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành; việc phân bổ biên chế thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện tốt các nội dung về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ, tinh giản biên chế và tham mưu các biện pháp quyết liệt trong quản lý, sử dụng, bố trí công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức; công tác quản lý nhà nước về Hội được thực hiện đúng quy định; công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện quy chế dân chủ đã đi vào nề nếp, phát huy được hiệu lực, hiệu quả.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai theo đúng kế hoạch đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức (Bồi dưỡng thường xuyên cho 3.280 học viên; bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho 2.031 học viên; bồi dưỡng theo quyết định số 1910/QĐ-TTg ngày 05/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 8313/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh cho: 2.770 học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 320 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021); tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/07/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách biệt phái và đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2017 – 2021.

Công tác cải cách hành chính đã đi vào nề nếp, thời gian giải quyết các thủ tục được rút ngắn; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của tổ chức, nhân dân và doanh nghiệp, đã tham mưu với UBND tỉnh thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra công tác ngành Nội vụ tiếp tục có trọng tâm, trọng điểm, tập chung vào những nội dung dễ phát sinh tiêu cực, có tính chất thời sự; kiểm tra trách nhiệm công vụ việc thực hiện Chương trình thí điểm đầu tư phát triển vùng sản xuất Thanh long ruột đỏ huyện Lập Thạch và đã tiến hành kiểm tra trách nhiệm công vụ đối với các cơ quan, đơn vị liên quan. Sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra, Sở Nội vụ đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị được kiểm tra và đã báo cáo UBND tỉnh  đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định, chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định và đi vào nề nếp; các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và của Giáo hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác văn thư lưu trữ đã được tăng cường, bảo vệ và phát huy tài liệu lưu trữ.

Công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, phát huy được hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Công tác hành chính, quản trị, văn phòng, tổng hợp, thông tin, báo cáo tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở và các hoạt động chuyên môn của các đơn vị thuộc Sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như: Việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình hoạt động công ty cổ phần còn hạn chế về số lượng và thời gian chậm; công tác địa giới hành chính còn một tuyến chưa giải quyết dứt điểm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Nội vụ trong thời gian tới. Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ cần tập trung, đề cao triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh vững mạnh, cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

2. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/01/2016 và Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy; phối hợp với các sở, ngành tổ chức sắp xếp lại đơn vị sự nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và phù hợp với thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành; thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

3.Ttiếp tục nhận hồ sơ và giải quyết thôi việc theo nguyên vọng theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 17/07/2017 của HĐND tỉnh; phối với các cơ quan, đơn vị triển khai Nghị quyết số 30; thi tuyển thí điểm lãnh đạo quản lý cấp phòng các cơ quan, đơn vị.

4. Tiếp tục thực hiện Dự án triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai Ứng dụng Phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 6496/KH-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh; tiếp tục giải quyết các điểm vướng mắc địa giới hành chính trong và ngoài tỉnh.

6. Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng và triển khai việc quản lý và phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực.

7. Tiếp tục thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh.

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ, kiểm tra trách nhiệm công vụ; duy trì chế độ tiếp dân theo quy định, giải quyết kịp thời, đúng hạn các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế, công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật.

9. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, thanh niên...theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, góp phần thực hiện tốt các nội dung quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

10. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Sở theo quy định; thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư, lưu trữ. Cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành thường xuyên, kịp thời lên trang Thông tin điện tử của Sở.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11