Tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018

05/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 6761/KH-UBND ngày 7/9/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức thực hiện ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; Công văn số 1464/STP-PBGDPL ngày 24/10/2018 của Sở Tư pháp về treo khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; Công văn số 538/UBND-NC2 ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc dự Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2018. Sở Nội vụ đã tổ chức một số hoạt động hưởng ứng như: Đăng khẩu hiệu tuyên truyền tại bảng điện tử; Cử công chức, viên chức tham gia dự lễ mít tinh và đăng tải một số văn bản Quy phạm pháp luật trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, cụ thể như sau: (Kèm theo các văn bản QPPL).

 

Trên đây là một số hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật của cơ quan, đơn vị Sở Nội vụ, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc sở triển khai, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động các hoạt động nêu trên./.

Văn phòng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7