Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

09/01/2019

Chiều ngày 08/01/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Thanh Quang-Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.


Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương những thành tích đạt được của công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong năm qua như: Tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn, sắp xếp theo đúng quy định Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị sự nghiệp đơn ngành, đơn lĩnh vực được sắp xếp lại theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực tạo sự liên thông, thống nhất giải quyết trong công việc; việc phân bổ biên chế thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện tốt các nội dung về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ và tham mưu các biện pháp quyết liệt trong quản lý, sử dụng, bố trí công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tinh giản biên chế đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương; thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; các tổ chức Hội thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, phát huy được hiệu lực, hiệu quả; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai theo đúng kế hoạch đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức; Công tác cải cách hành chính đã đi vào nề nếp; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện; thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã giúp cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch về thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính Nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và kinh phí; Công tác Thanh tra, kiểm tra công tác ngành Nội vụ tiếp tục có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định, chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định và đi vào nề nếp; các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và của Giáo hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác văn thư lưu trữ đã được tăng cường, bảo vệ và phát huy tài liệu lưu trữ.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tại Hội nghị đồng chí Bùi Thị Thu Hằng-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong năm 2019 nỗ lực hết sức mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện đúng phương châm hành động chung của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, đột phá, phát triển” và của Bộ Nội vụ là “ hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ” cần tập trung, đề cao triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh vững mạnh, cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

2. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện tốt  Chương trình hành động số 49-CTr/TU và số 54-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 2175/KH-UBND và số 2177/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc bổ sung, điều chỉnh vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện các nhiệm vụ của công tác Hội.

3. Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý biên chế, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về tinh giản biên chế; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo; Triển khai công tác thi tuyển giáo viên mầm non, tiểu học; tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương; hoàn thành công tác tổ chức thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính.

4. Phối hợp với UBND huyện Bình Xuyên xây dựng Đề án thành lập thị trấn Đạo Đức, Bá Hiến; Hướng dẫn UBND huyện Tam Đảo xây dựng Đề án thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình để báo cáo UBND tỉnh; Hướng dẫn các huyện, thành phố xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định; Giải quyết dứt điểm các tranh chấp địa giới hành chính trong tỉn

5. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ công tác theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của UBND tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất xây dựng Ứng dụng Phần mềm chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính.

6. Tổ chức, thực hiện thanh tra công tác Nội vụ theo Kế hoạch thanh tra năm 2019 được phê duyệt; Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ theo Kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; duy trì chế độ tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng hạn các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

7. Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị vè tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh; trình UBND tỉnh ban hành văn bản phát động thi đua năm 2019; thẩm định khen thưởng thường xuyên, theo chuyên đề, đột xuất, đề nghị Nhà nước, Chính phủ theo quy định; thẩm định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” theo đề nghị của các đơn vị.

8. Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện tốt kế hoạch; tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh.

9. Triển khai thực hiện Dự án số hóa tài liệu đã được UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; Xây dựng Đề án chỉnh lý tài liệu cho giai đoạn tiếp theo; tiếp tục thực hiện các nghiệp vụ bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử; phục vụ các tổ chức, cá nhân đến khai thác tài liệu.

10. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh; Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Sở; duy trì trực, tiếp nhận tại bộ phận một cửa; thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư, lưu trữ. Cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành thường xuyên, kịp thời lên trang Thông tin điện tử của Sở.


Đồng chí
Phí Lâm Hùng-Phó trưởng Ban Thi đua khen thưởng
công bố Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND
tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 201
8

Ghi nhận những thành tích đạt được, UBND tỉnh đã tặng: Cờ thi đua xuất sắc cho 01 tập thể; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 01 tập thể; Bằng khen cho 01 tập thể và 07 cá nhân các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Phòng
Cải cách hành chính nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh


UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao đông xuất sắc  và Bằng khen cho các tập thể


UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7