Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ ký kết giao ước thi đua và triển khai Chương trình, Kế hoạch hoạt động của cụm năm 2019.

29/05/2019

Thực hiện Công văn số 1307/BNV-VP ngày 27/3/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn và phát động phong trào thi đua năm 2019. Ngày 24/5/2019, tại đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ - Sở Nội vụ Hà Nội, tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai Chương trình, Kế hoạch hoạt động của cụm năm 2019.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Bộ Nội vụ có ông Vũ Đăng Minh – Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ Nội vụ; Ông Lại Đức Vượng – Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. Đến dự Hội nghị còn có đông đủ Lãnh đạo đại diện cho 11 thành viên Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.


Ông Nguyễn Tất Sáng – Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội,
Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ phát biểu tạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đơn vị Cụm trưởng – Sở Nội vụ Hà Nội đại diện thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm; Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Cụm; Nội dung ký giao ước thi đua năm 2019 của Cụm. Các đơn vị thành viên trong cụm đã nhiệt tình tham gia đóng góp ý kiến để làm sao cho hoạt động của Cụm có hiệu quả, các tỉnh, thành trong Cụm có điều kiện để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành Nội vụ và của địa phương. Các đơn vị thành viên trong Cụm đã thống nhất các nội dung ký giao ước thi đua và cùng nhau tiến hành thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019. 


Các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2019

 


Các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2019

Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đánh giá những thuận lợi, hạn chế tồn tại, thực hiện phương châm hành động "Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin" và chủ đề thi đua "Đổi mới, sáng tạo, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ" do Bộ Nội vụ phát động năm 2019;

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, Cụm Thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2019 với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm hành động và chủ đề thi đua năm 2019 do Bộ Nội vụ phát động, Sở Nội vụ các tỉnh, thành trong Cụm xác định phương châm hành động, chủ đề thi đua của đơn vị cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Chủ động phát động phong trào thi đua, đảm bảo thường xuyên, liên tục, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, tránh hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thi đua lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu về tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố và nhiệm vụ trọng tâm của ngành

2. Tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức và thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 26-CT/TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

3. Triển khai phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước, dân tộc trong năm 2019, kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2019), 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013), thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

4. Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", tập trung chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với các nội dung, tiêu chí phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

5. Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình công tác và các hoạt động năm 2019 của Cụm. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua, khen thưởng; chú trọng xây dựng, phát triển Điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong toàn ngành Nội vụ; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển, biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019 và các năm tiếp theo.

Lại Quang Huy
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7