Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ

16/07/2019

Sáng 16/07/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 ngành Nội vụ. Dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí: Đồng chí Lê Vĩnh Tân, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ, lãnh đạo các Bộ, ngành TW; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và điểm cầu Sở Nội vụ 63 tỉnh thành phố trực thuộc TW. Điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

 


Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ: Kết quả sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ đã bám sát định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ. Việc phân cấp trung ương- địa phương tiếp tục được đẩy mạnh, kết hợp với ủy quyền và phân công; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tiếp tục được đẩy mạnh trong các đơn vị sự nghiệp. Công tác CCHC được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biển rõ rệt; Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Bộ, ngành Nội vụ đã thực hiện quyết liệt việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) với Chính phủ và với các bộ, ngành, địa phương.

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, 6 tháng đầu năm 2019, Sở Nội vụ đã tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và hướng dẫn công tác chuyên môn của Bộ Nội vụ và các cơ quan cấp trên; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ; báo cáo UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh bổ sung biên chế, người làm việc, tinh giản, giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo đúng quy định; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư, quản lý hoạt động tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư, lưu trữ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Lê Vĩnh Tân, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao những kết quả mà Bộ, ngành Nội vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2019 Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu ngành Nội vụ tập trung triển khải, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thẩm định, giao số người làm việc cho các bộ, ngành, địa phương năm 2020. Tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế; thực hiện kiểm tra thực hiện tinh giản biên chế theo báo cáo của bộ, ngành và địa phương.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp; hoàn thiện các quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi tuyển và thi nâng ngạch công chức, bảo đảm công khai, minh bạch.

3. Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Tham mưu Chính phủ giải quyết phân định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố có sự chồng lấn do lịch sử để lại. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo luật định; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn.

4. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030; hoàn thiện Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng bồi dưỡng công chức theo các ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh theo quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn trong bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý.

5. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo theo Quyết định số 306/QĐ-TTg; phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

6. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; các bộ, ngành, địa phương chủ động tham mưu, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền.

7. Tập trung hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về công tác văn thư, lưu trữ; đẩy mạnh thực hiện lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước.

8. Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội, quỹ và tổ chức, tổ chức phi chính phủ, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy định của pháp luật.

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính các cấp; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

10. Xây dựng Đề án phát triển kết nối mạng lưới và tiến cử nữ cán bộ, công chức tham gia các vị trí lãnh đạo, quản lý phù hợp với cơ chế trong khu vực và quốc tế; triển khai nhiệm vụ về Chiến lược phát triển ngành Nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7