Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

05/09/2019

Thực hiện Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và Kế hoạch số 59-KH/ĐU ngày 16/8/2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chiều ngày 04/9/2019, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và thông tin tình hình biển Đông trong thời gian gần đây tới toàn thể đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.


Đồng chí Nguyễn Thanh Quang-Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở
chỉ đạo, truyền đạt
nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở đã được đồng chí đồng chí Nguyễn Thanh Quang-Phó Bí thư Đảng ủy-Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt, thống nhất quan điểm, chủ trương, nguyên tắc, quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; các nội dung Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và thông tin tình hình biển Đông trong thời gian gần đây. Trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Đảng ủy, các chi bộ lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sau sắc, hiệu quả dự thảo các văn kiện Đại hội đảng bộ cấp trên. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự tại cơ quan. Đại biểu dự Đại hội Đại biểu cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan; gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.


Toàn cảnh hội nghị

Qua Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 25/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc và thông tin tình hình biển Đông trong thời gian gần đây đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể đảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở./.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

Tháng 10, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7