Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

03/01/2020

Chiều ngày 02/01/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Hoàng Thanh, Phó Giám đốc; các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.


Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương những thành tích đạt được của công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong năm 2019 như:

Tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn, sắp xếp theo đúng quy định Chính phủ và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị sự nghiệp được sắp xếp lại theo mô hình quản lý đa ngành, đa lĩnh vực tạo sự liên thông, thống nhất giải quyết trong công việc; việc phân bổ biên chế thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thực hiện tốt các nội dung về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ và tham mưu các biện pháp quyết liệt trong quản lý, sử dụng, bố trí công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tinh giản biên chế đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương; thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Công tác quản lý nhà nước về hội được thực hiện theo quy định; công tác quản lý nhà nước về thanh niên, thực hiện quy chế dân chủ tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh, phát huy được hiệu lực, hiệu quả;

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai theo đúng kế hoạch đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác cải cách hành chính đã đi vào nề nếp; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện; thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã giúp cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch về thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính Nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và kinh phí.

Công tác Thanh tra, kiểm tra công tác ngành Nội vụ tiếp tục có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định, chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định và đi vào nề nếp, các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và của Giáo hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác văn thư lưu trữ đã được tăng cường, bảo vệ và phát huy tài liệu lưu trữ.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

Năm 2020, năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập nước, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI . Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tại Hội nghị đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong năm 2020 đoàn kết, nỗ lực hết sức mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cần tập trung, triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

2. Tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong năm 2020

3. Công tác tổ chức bộ máy và biên chế: Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành sắp xếp, sáp nhập, giảm tối thiểu 01 phòng chuyên môn theo Kế hoạch số 2177/KH-UBND của UBND tỉnh; giao tự chủ và thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần đối với những đơn vị đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ; Phối hợp với các sở, ngành và Ban đổi mới doanh nghiệp tỉnh rà soát, sắp xếp chuyển đổi mô hình hoạt động các đơn vị sự nghiệp theo hướng tự chủ, chuyển đổi sang công ty cổ phần, công ty TNH; Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; đề xuất giao lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP đối với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

4. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách trọng dụng nhân tài, thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, đội ngũ chuyên gia về tỉnh công tác; Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 theo Nghị quyết 30/2017/HĐND của HĐND tỉnh; Tham mưu UBND tỉnh tổng kết thực hiện Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 và Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức khi thôi việc.

5. Công tác xây dựng chính quyền; địa giới hành chính, cải cách hành chính: Tham mưu, đề xuất công tác tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu HĐND tỉnh Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 22-NQ/2017/HĐND của HĐND tỉnh; Giải quyết dứt điểm các tranh chấp địa giới hành chính trong tỉnh; Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, dân vận chính quyền và công tác thanh niên; tiếp tục xét duyệt quỹ lương, thẩm định chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức cấp xã theo quy định.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2020; thực hiện thanh tra công tác Nội vụ theo kế hoạch đề ra; duy trì chế độ tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng hạn các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác pháp chế.

7. Công tác thi đua, khen thưởng: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; tham mưu tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025; thẩm định khen thưởng đảm bảo chất lượng, đúng quy định..

8. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo: Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020; xem xét, giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyên vọng sinh hoạt, hoạt động tôn giáo chính đáng, hợp pháp của tổ chức cá nhân các tôn giáo trên địa bàn tỉnh; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các cấp, ngành chức năng tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

9. Công tác văn thư, lưu trữ: Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; Triển khai Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng phân kỳ 2020; Phối hợp triển khai Dự án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử; thực hiện các nghiệp vụ bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử.

10. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, hành chính, quản trị, tổng hợp, báo cáo: Xây dựng Kế hoạch điều động, luôn chuyển, chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ Sở Nội vụ; Tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo quy định....

Lưu Bình An
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 8, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11