Kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018 của Sở Nội vụ

11/10/2018

Được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Sở, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở. Trong 9 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã thực hiện tốt các nội dung được UBND tỉnh giao trong Chương trình hành động số 599/CTr-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Chương trình công tác số 1066/CTr-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 như:

 

- Tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị đã được quy định lại theo đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; Bộ máy cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện được sắp xếp tinh gọn, cấp huyện đã giảm được 9 phòng Y tế và dự khiến đến hết năm 2018 tiếp tục giảm 18 phòng chuyên môn cấp tỉnh; Đơn vị sự nghiệp đã được sắp xếp sáp nhập, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Kết quả đã giảm được: 01 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 26 trường học phổ thông, 01 trường trung cấp, dự kiến đến hết năm 2018 giảm 01 trường cao đẳng, 01 trường trung cấp, 09 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và 02 đơn vị cấp huyện.

- Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng và cơ cấu đội ngũ, tinh giản biên chế, bố trí cán bộ, công chức, viên chức hợp lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; triển khai thực hiện đề án thí điểm thi tuyền lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành; thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai theo đúng kế hoạch đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức (Bồi dưỡng thường xuyên: chủ trì mở 17 lớp với 2.529 học viên; bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: tổ chức 13 lớp với 2.115 học viên); tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm đối với giảng viên kiêm chức tỉnh Vĩnh Phúc; trình UBND tỉnh ban hành Quy định thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng và thu hút giai đoạn 2017-2021.

- Công tác cải cách hành chính đã đi vào nề nếp; cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

- Công tác thi đua khen thưởng đã đi vào nề nếp, có hiệu quả. Các phong trào thi đua tiếp tục được phát động, tổ chức triển khai đến các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, qua đó có tác dụng thúc đẩy động viên cán bộ, nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tích cực lao động sản xuất, kinh doanh. Kết quả: Khen thưởng cấp Chính phủ và Nhà nước: Nhà nước đã tặng Huân chương lao động cho 02 cá nhân; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 05 tập thể, Bằng khen cho 06 tập thể, 14 cá nhân; Khen thưởng cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 104 tập thể; TTLĐXS (Đơn vị quyết thắng) cho 461 tập thể; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 18 cá nhân; Bằng khen cho 335 tập thể và 1.096 cá nhân; Kết quả xét tặng Huy hiệu: UBND tỉnh đã Quyết định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho 1.481 cá nhân; Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 05 bà mẹ; Chính phủ tặng Kỷ niệm chương chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù, đày cho 13 cá nhân. Tham mưu với UBND tỉnh trình nhà nước tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 11 cá nhân.

- Công tác tôn giáo đã kịp thời nắm tình hình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo ở các cơ sở tôn giáo; chủ động tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật liên quan đến tôn giáo; triển khai thi hành tốt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

- Công tác văn thư, lưu trữ đã đi vào nề nếp; tiếp nhận tài liệu của Ban Quản lý Dự án sử dụng vốn vay nước ngoài tỉnh Vĩnh Phúc đưa vào Lưu trữ lịch sử tỉnh với tổng số 2.128 hộp tương đương với 159,6 mét tài liệu; Tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ cho 22 tổ chức, cá nhân với tổng số 91 hồ sơ gồm 8.141 trang tài liệu và 06 bản vẽ.

- Công tác Thanh tra, kiểm tra công tác ngành Nội vụ tiếp tục có trọng tâm, trọng điểm. Đã kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại 137 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện như: Việc đề xuất chuyển đổi cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp (cổ phần hóa) hoặc tự chủ, tự cân đối thu chi để giảm biên chế và chi ngân sách nhà nước còn chậm; công tác địa giới hành chính còn một tuyến chưa giải quyết dứt điểm.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, 03 tháng cuối năm 2018, công chức, viên chức Sở Nội vụ cần tập trung, triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ như sau:

1. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện Chương trình hành động số 49-CTr/TU và số 54-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 2175/KH-UBND và số 2177/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

2. Tham mưu với UBND tỉnh Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 về việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Triển khai Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Dự thảo Văn bản hướng dẫn chấm điểm Chỉ số mới theo Quyết định 2757/QĐ-UBND tỉnh về ban hành Chỉ số CCHC các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo của Dự án dịch vụ công mức độ 3, 4

4. Tiếp tục thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh; Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ, kiểm tra trách nhiệm công vụ; duy trì chế độ tiếp dân theo quy định, giải quyết kịp thời, đúng hạn các đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền

5. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ theo đúng kế hoạch đề ra.

6. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong Sở theo quy định; thực hiện tốt công tác hành chính, quản trị, công tác văn thư, lưu trữ. Cập nhật thông tin chỉ đạo điều hành thường xuyên, kịp thời lên trang Thông tin điện tử của Sở.

Nguyễn Anh Dũng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5