Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh Vĩnh phúc

13/01/2022

Ngày 12/01/2022, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Trưởng, Phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, trưởng, phó phòng Nội vụ các huyện, thành phố.


Đồng chí, Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc sở phát biểu khai mạc Hội nghị

 


Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã biểu dương những thành tích đạt được của công chức, viên chức, người lao động của ngành  trong năm  2021 như:

Tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,41%, tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất so với các kỳ bầu cử bầu cử trước đây và đã bầu được 06 đại biểu Quốc hội, 51 đại biểu HĐND tỉnh, 301 đại biểu HĐND cấp huyện, 3.337 đại biểu HĐND cấp xã, được đánh giá là một trong 10 nhiệm vụ chính trị hoàn thành xuất sắc của tỉnh trong năm 2021.

Đánh giá tổng kết 05 năm thực hiện Đề án  số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016 – 2021. Kết quả, tính đến tháng 10/2021, toàn tỉnh đã giảm 05 chi cục, 84 phòng chuyên môn và 116 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 01 xã; 142 thôn, tổ dân phố. Tinh giản biên chế đã hoàn thành mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW (10%).

Tích cực thực hiện việc sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo theo quy định.

Thực hiện tốt các nội dung về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ và tham mưu giải pháp về đột phá công tác cán bộ như: tham mưu ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025; Đề án đột phá công tác cán bộ tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; đánh giá cán bộ bằng sản phẩm…thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được triển khai theo đúng kế hoạch; đặc biệt năm 2021 đã tham mưu triển khai công tác tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đạt hiệu quả cao, qua đó góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt từ tỉnh đến cấp xã, qua đó tạo chuyển biến tích cực, đáp ứng tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Có nhiều sáng kiến trong công tác giải quyết thủ tục hành chính đã giúp cho người dân và doanh nghiệp giao dịch về thủ tục hành chính với các cơ quan hành chính Nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, tiết kiệm phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ tiếp tục có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, đúng quy định, chú trọng khen thưởng đối với người lao động trực tiếp; đặc biệt năm 2021 có sáng kiến trong việc xây dựng Mô hình điểm phòng, chống Covid-19 tại doanh nghiệp và sáng kiến trong việc xây dựng mô hình điểm phòng, chống Covid-19 tại trường học trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tiếp tục được duy trì ổn định và đi vào nề nếp, các tổ chức, cá nhân, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và của Giáo hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; công tác văn thư lưu trữ đã được tăng cường, bảo vệ và phát huy tài liệu lưu trữ.


Các đồng chí Lãnh đạo Sở trao thưởng, biểu dương đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Năm 2022 là năm cả tỉnh đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nhiệm vụ ngành nói riêng. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, ngành Nội vụ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tích cực chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 như sau:

1. Toàn ngành bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết  của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, chương trình công tác của Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy,  UBND tỉnh, tập trung đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tiễn địa phương, cơ sở để triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao đối với tất cả các nhiệm vụ chính trị của ngành Nội vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trước mắt cũng như chiến lược lâu dài.

2. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị theo hướng tinh gọn về tổ chức bộ máy, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả; kiện toàn việc sắp xếp tổ chức bộ máy đối với Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Xúc tiến và thu hút đầu tư.

3. Tập trung tham mưu xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ đột phá về công tác cán bộ khối quản lý nhà nước giai đoạn 2022-2025; tham mưu ban hành các Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quy định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh  đạo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

4. Tham mưu ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022, trong đó tập trung tổ chức triển khai ít nhất 02 chương trình đào tạo chuyên sâu; Đảm bảo mỗi cán bộ, công chức, viên chức ít nhất 02 lần/năm, ít nhất kiểm tra kiến thức 01 lần.

5. Tập trung xây dựng đề án thành lập phường, thị trấn đối với các xã đủ tiêu chuẩn theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố; Giải quyết dứt điểm vướng mắc về địa giới hành chính các cấp và lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, tổ chức thẩm định công nhận số lượng, chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Vĩnh Phúc.

6. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phát triển thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030; Tham mưu ban hành Kế hoạch đối thoại với thanh niên năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

7. Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch cải cách hành chính năm. Phấn đấu nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), mục tiêu năm 2022 đứng trong tốp 15 đơn vị đứng đầu cả nước.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhất là thanh tra, kiểm tra về đạo đức công vụ. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân.

9. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ, quản lý hội, dân vận, dân chủ, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức kịp thời.

Trần Thị Hằng
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Tháng 1, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11