Phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước trong tình hình mới 27/04/2022

Ngày 24/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2194/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”

UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020- 2022 (phân kỳ năm 2022). 24/03/2022

Thực hiện Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022

Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc 24/02/2022

Tổ chức khoa học tài liệu là nghiệp vụ cơ bản của công tác lưu trữ quyết định đến hiệu quả, chất lượng công tác bảo quản tài liệu và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu.

Ảnh hưởng của yếu tố môi trường đến công tác bảo quản tài liệu lưu trữ 25/01/2022

Tài liệu lưu trữ là nguồn di sản văn hóa vô giá của mỗi dân tộc, chứa đựng những thông tin xác thực về nhiều vấn đề, sự kiện thuộc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Quy định về thời hạn bảo quản tài liệu và áp dụng đối với lưu trữ cơ quan Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc 24/12/2021

Trong quá trình hoạt động Trung tâm đã hình thành nên một khối tài liệu phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của đơn vị, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng và có ý nghĩa.

Công tác số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc 17/11/2021

Trong thời đại khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin có những bước phát triển mang tính đột phá, việc số hóa tài liệu – “là việc biến đổi các loại hình thông tin sang thông tin số” cũng nằm trong quỹ đạo phát triển đó.

Tăng cường công tác khai thác, sử dụng tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc 06/10/2021

Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức lại theo Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025” 31/08/2021

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ trong giai đoạn hiện nay 26/08/2021

Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nhằm cải cách nền hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính phủ, xây dựng một Chính phủ hiệu lực, hiệu quả hơn

Công tác văn thư, lưu trữ trong nền hành chính nhà nước. 08/07/2021

Công tác văn thư, lưu trữ có vai trò rất quan trọng đối với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, Đảng và Nhà nước ta, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao ‎ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tại Thông đạt 1C/VP ngày 03/01/1946 nêu lên tư tưởng chiến lược và những yêu cầu cấp bách cho công tác bảo vệ tài liệu lưu trữ.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11