Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ công chức, viên chức đối với việc giao nộp tài liệu vào lưu trữ

10/10/2010
Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ công chức, viên chức đối với việc giao nộp tài liệu vào lưu trữ
Việc giao nộp tài liệu vào kho lưu trữ là một trong những công việc quan trọng của công tác lưu trữ.
Việc giao nộp tài liệu vào kho lưu trữ là một trong những công việc quan trọng của công tác lưu trữ. Bởi vì đây là một quá trình chuyển giao quyền quản lý tài liệu từ cán bộ, công chức, viên chức cho lưu trữ cơ quan sau chuyển sang lưu trữ lịch sử tỉnh.

Để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ và phân định trách nhiệm rõ ràng, chính xác giữa bên giao và bên nhận tài liệu. Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản có tính pháp lý quy định về những nội dung công việc liên quan đến nộp lưu tài liệu lưu trữ: Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia; Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ”; và nhiều văn bản hướng dẫn khác.

Nội dung các văn bản nêu trên quy định trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong việc lập hồ sơ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị phải giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; đồng thời, quy định thời hạn giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh.

Trong những năm qua một số đơn vị đã thực hiện tốt việc lập hồ sơ và giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh đúng quy định. Tuy nhiên, nhận thức về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ ở một số bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị chưa thật đầy đủ, việc giao nộp tài liệu vào kho lưu trữ còn hạn chế, một số tài liệu quý chưa phân loại, chỉnh lý đưa vào lưu trữ, nhiều tài liệu còn bảo quản ở phòng làm việc không bảo đảm an toàn. Công tác chỉ đạo nghiệp vụ quản lý, thu nộp tài liệu chưa tập trung thống nhất.

Để quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ sử dụng có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt các văn bản quy định của Nhà nước tới cán bộ, công chức, viên chức;
2. Có chế độ ưu đãi đối với người làm công tác lưu trữ để cán bộ yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Đầu tư kinh phí chỉnh lý tài liệu, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho việc bảo quản tài liệu lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ;

4. Xây dựng bản danh mục hồ sơ của cơ quan, đơn vị; xây dựng quy chế công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan theo quy định;

5. Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, đặc biệt là việc lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử theo quy định;

6. Việc lập hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức nộp vào lưu trữ là kết quả công việc và là thước đo trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, đồng thời là tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm của mỗi cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị.Tài liệu tài lưu trữ là di sản của dân tộc có giá trị về đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của mỗi địa phương; là những bằng chứng cụ thể, sống động minh chứng cho từng sự kiện ở mỗi thời điểm lịch sử khác nhau. Lưu trữ tốt tài liệu chính là phát huy mạnh mẽ nội lực của chính mình, trong việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ./.
Tạ Thị Tâm
Chi cục Văn thư Lưu trữ - Sở Nội vụ
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7