Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2013 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc

14/07/2013
Thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013, trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Nội vụ, sự phối kết hợp giữa các phòng, ban thuộc Sở, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã đạt được những kết quả sau:

Công tác xây dựng văn bản quản lý, chỉ đạo: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao Chi cục đã tham mưu giúp Ban chấp hành Đảng bộ Sở Nội vụ xây dựng Nghị quyết số 19 - NQ/ ĐB ngày 19/6/2013 về “ đổi mới công tác văn thư, lưu trữ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2013 – 2015”. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nội Vụ xây dựng và ban hành các văn bản: Công văn số 70/SNV-CCVLLTr  ngày 17/01/2013 về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ; Kế hoạch số 02/KH-SNV ngày 24/01/2013 về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013; Quyết định số 104/QĐ-SNV ngày 01/02/2013 về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2013; Báo cáo số: 06/BC-SNV ngày 06/02/2013 về thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2013; Kế hoạch số 08/KH-SNV ngày 02/4/2013 về triển khai phổ biến Luật Lưu trữ và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2013; Công văn số 524/SNV - VTLTr ngày 23/5/2013 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013; Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh về kết quả 01 năm thực hiện Luật Lưu trữ

 Về xây dựng Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ: Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai thực hiện Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27/6/2012 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Chi cục đã tham mưu giúp Giám đốc Sở tiến hành điều tra, khảo sát đến 56 đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh, 09 huyện, thành, thị và 137 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đến nay đã tổng hợp được toàn bộ số phiếu điều tra, khảo sát đưa vào xây dựng Đề án quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. 

Công tác kiểm tra: Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, Chi cục đã tiến hành kiểm tra tại Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (kiểm tra tại Văn phòng Sở và 11 đơn vị trực thuộc sở). Tham gia cùng Đoàn thanh tra công tác nội vụ của Sở Nội vụ, kiểm tra tại: UBND huyện Vĩnh Tường, các phòng chuyên môn và 07 xã thuộc huyện, UBND huyện Sông Lô, các phòng chuyên môn và 06 xã thuộc huyện. Kết thúc đợt kiểm tra Chi cục đã ban hành Thông báo kết quả kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ gửi các đơn vị để kịp thời rút kinh nghiệm và khắc phục tồn tại. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Chi cục đã phối hợp với Văn phòng Sở, tham mưu với Lãnh đạo Sở tổ chức hội nghị và mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, với thành phần là: Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị; Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Nội vụ và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ các huyện, thành, thị; Lãnh đạo các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng, cán bộ trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các sở, ban, ngành và các đơn vị là nguồn nộp lưu; Lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với số lượng gần 250 lượt người tham gia.
Kết quả thực hiện sự nghiệp công tác lưu trữ:

 Tổ chức hướng dẫn công tác chỉnh lý tài liệu tại: UBND huyện Vĩnh Tường, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch, Chi cục Thuế huyện Vĩnh Tường. Tiến hành tổ chức, sắp xếp hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các cơ quan, đơn vị giao nộp về Lưu trữ năm 2012 của các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT với gần 2.000 hộp tài liệu. Tổ chức khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ phục vụ 17 lượt người đến khai thác với 39 văn bản.

Ngoài ra, Chi cục còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác khác như: Thực hiện kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào Chi cục, xây dựng xong 06 quy trình chung, 04 quy trình nội bộ và 07 quy trình bắt buộc và đang đưa vào áp dụng tại Chi cục. Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp: Quản lý Nhà nước chương trình: Chuyên viên, Chuyên viên chính; dân quân tự vệ, tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy.

 Đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2013, Chi Cục Văn thư - Lưu trữ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm và các nhiệm vụ công tác khác.

Để hoàn thành nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013, phát huy những kết quả đã đạt được, tập thể Lãnh đạo và cán bộ công chức, viên chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng  kế hoạch và phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Quy hoạch ngành Văn thư Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020;

Hai là: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra tại các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Ban quản lý Dự án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh và Sở Tư pháp.

Ba là: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh thay thể Quyết định số 1749/QĐ- UBND ngày 04/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Bốn là: Thực hiện áp dụng các quy trình theo TCVN ISO 9001: 2008 vào Chi cục và đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008;

Năm là: Triển khai xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm theo Kế hoạch 2209/KH-UBND ngày 06/5/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, cùng với sự  đoàn kết của tập thể lãnh đạo Chi cục và sự tích cực, chủ động, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được giao của từng cán bộ công chức, viên chức, Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số: 19-NQ/ĐB ngày 19/6/2013 của BCH Đảng bộ Sở Nội vụ về “đổi mới công tác văn thư, lưu trữ để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2013 – 2015”./.
Hoàng Thị Thanh
Chi Cục văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ
Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7