Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc công bố tài liệu lưu trữ với chuyên đề: “Gia đình vẻ vang”

11/07/2018

Tháng 7 năm 2018 Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc công bố văn bản tiếp theo trong chuyên đề là Nghị định số 761/ ND của Bộ Quốc phòng về tặng bảng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con, em, chồng tòng quân trú quán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị định do Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, được ban hành ngày 31 tháng 3 năm 1955 về tặng thưởng “Gia đình vể vang” cho 40 gia đình.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính, phông số 01 - Ủy ban hành chính, mục lục số 01, hộp 08, hồ sơ số 119, gồm 03trang, hiện được bảo quản tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung Nghị định được biên soạn lại từ bản đánh máy chữ như sau:

Điều 1.- Nay tặng thưởng “GIA ĐÌNH VẺ VANG” cho các gia đình có con, em, chồng tòng quân dưới đây:

540.- TRẦN VĂN LIỆP, quân xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Trần Thái Hòa, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

541.- NGUYỄN THỊ CHÁU, 62 tuổi, thôn Gia Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Dương Quốc Toản, tiểu đội trưởng C149, D419 bộ đội địa phương Vĩnh Phúc, thương binh.

542.- LƯƠNG VĂN HỮU, 58 tuổi, thôn Gia Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có con là Lương Văn Bằng, chiến sĩ C61, D80, E36, F308.

543.- LÊ VĂN BẮC,  35 tuổi, sinh quán thôn Huong Cong, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, trú quán thôn Gia Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có em là Lương Văn Xương, tiểu đội phó D9, C63, F351.

544.- NGUYỄN THỊ THẤT, 61 tuổi, thôn Gia Hòa, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Lập Cư, cán bộ Trường Lục quân Việt Nam.

545.- ĐỖ CAO DIỄN, 39 tuổi, sinh quán thôn Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, trú quán thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Đỗ Cao Bính, chiến sĩ D67, E 135.

546.- DƯƠNG VĂN ĐỘ, 54 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Đệ, tiểu đội phó C62, D468.

547.- NGUYỄN VĂN CỘNG, 43 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tri Trai, chiến sĩ D41, E64, F320.

548.- NGUYỄN VĂN MAI, 33 tuổi, tiểu đội trưởng C351, đoàn công binh Bộ Tổng tham mưu, quân ở Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

549.- LĂNG ĐÌNH CỐI, 51 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Lăng Đình Căn, chiến sĩ C244, D434, E234.

550.- NGUYỄN THỊ NẾM, 27 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có chồng là Lăng Xuân Cơ, chiến sĩ C52, D541, E354.

551.- NGUYỄN VĂN THƯ, 44 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Hợp, chiến sĩ chủ lực tỉnh Vĩnh Phúc (hy sinh).

552.- NGUYỄN THỊ MINH, 21 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Hảo, chiến sĩ D19, E55.

553.- PHẠM VĂN ÁI, 53 tuổi, sinh quán thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, trú quán thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Phạm Văn Sở, tiểu đội trưởng E 209, F312 (liệt sĩ).

554.- TRẦN THỊ ÂN, 64 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Khương Đình Hưng, chiến sĩ trung đoàn 148.

555.- NGUYỄN VĂN HUỆ, 57 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tóa, chiến sĩ C482, chủ lực Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

556.- NGUYỄN VĂN GIẢNG, 82 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Kim Ngọc, tiểu đội trưởng C56, D5, E99.

557.- NGUYỄN VĂN THƯỢC, 53 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thân, tiểu đội phó D215, E9, F316.

558.- NGUYỄN VĂN TÂM, 41 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Yên, chiến sĩ C241, D224, F351.

559.- NGUYỄN VĂN CHIẾN, 54 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Quyền, chiến sĩ C953 Bộ Tư lệnh Tây Bắc.

560.- NGUYỄN VĂN TÍNH, 54 tuổi, quân thôn Đại Lũ, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Quang Khâm, bộ đội chủ lực (thương binh).

561.- NGUYỄN VĂN VẤN, 50 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đình Tân, bộ đội chủ lực C271, D54, E102, 308.

562.- DƯƠNG VĂN KHUNG, 38 tuổi, quân thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Dương Văn Được, chiến sĩ E88, F308 (liệt sĩ).

563.- DƯƠNG VĂN KHẢN, 45 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Dương Đình Bích, chiến sĩ D10, E77.

564.- DƯƠNG VĂN CHÂN, 56 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Kỳ, chiến sĩ C30, D348, E354.

565.- TRẦN THỊ VỊ, 57 tuổi, sinh quán thị xã Vĩnh Yên, trú quán phố Chiền, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Lê Xuân Quảng, tiểu đoàn phó D154, E209, F312 (liệt sĩ).

566.- VŨ DOÃN LỄ, 53 tuổi, sinh quán thôn Quan Tử, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, trú quán phố Chiền, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch có con là Vũ Kỳ tức Hồng Phong, nhân viên Ban chính trị E165 (liệt sĩ).

567.- NGUYỄN THỊ LAI, 36 tuổi, sinh quán Việt Trì, trú quán phố Chiền, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Ba Toàn, đại đội phó, F 312.

568.- PHAN VĂN CỐC, 58 tuổi, sinh quán thị xã Phúc Yên, trú quán xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Phan Văn Huề, tiểu đội phó D322, E88 (giải ngũ).

- Phan Văn Nhã, chiến sĩ đại đội cận vệ Vĩnh Phúc.

569.- ĐOÀN THỊ DẬU, 59 tuổi, sinh quán Quang Yên,trú quán thôn Xuân Trạch, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Hành, tiểu đội trưởng C10, binh trạm Việt Bắc, Cục vận tải.

570.- NGUYỄN THỊ ÚT, 60 tuổi, quân Bạch Hạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc trú quán phố Chiền, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Văn Hải, cán bộ E209, F312.

571.- NGUYỄN THỊ CẬY, 40 tuổi, trú quán thôn Xuân Trạch, xã Quang Trung, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Lai, chiến sĩ thuộc Tổng cục cung cấp (liệt sĩ).

572.- NGUYỄN VĂN KHUYÊN, 44 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Bút, chiến sĩ D434, E238.

573.- HÀ THỊ DIỀN, 29 tuổi, thôn Thạc Trục, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, có chồng là Dương Văn Hạp, cán bộ D206, Cục vận tải.

574.- PHẠM THỊ KIM, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Đình Lập, trung đội trưởng D16, F308 (giải ngũ).    

575.- LÊ VĂN TÂM, xã Đại Thắng, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Can, tiểu đội phó, bộ đội chủ lực (giải ngũ).

576.- NGÔ VĂN XUÂN, quân thôn Tháp Miếu, xã Thắng Lợi, huyện Kim Anh, có con là Ngô Văn Thu, chiến sĩ C44, Bộ tư lệnh biên phòng.

577.- NGUYỄN VĂN LƯỢNG, 54 tuổi, quân Liên Xa, Võ Giang, Bắc Ninh, trú quán thị xã Phúc Yên, có con là Nguyễn Văn Được, chiến sĩ E36.

578.- PHÙNG VĂN TRÌNH, thôn Đông Đạo, xã Đồng Tâm, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Phùng Bái, đại đội trưởng F351.

579.- HOÀNG HỮU ĐÊ, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Yên Lãng, có con là Hoàng Đề, cán bộ phòng chính trị F350.

Điều 2.- Ông Chủ tịch UBHC…….Vĩnh Phúc chiểu nghị định thi hành./.

File nghị định đính kèm

Nguyễn Kiểm
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5