Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang”

11/09/2018

Chuyên đề “Bảng vàng danh dự” và “Gia đình vẻ vang” trong tháng 9/2018 được tiếp tục với Nghị định số 005/NĐ của Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng về tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con, em, chồng, cháu, anh tòng quân.

 Nghị định do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, được ban hành ngày 10 tháng 4 năm 1955 về tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho 86 gia đình.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính phông số 01, mục lục số 01, hộp số 08, hồ sơ số 119, gồm 04 trang hiện được lưu giữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là trích dẫn nội dung Nghị định được soạn lại từ bản đánh máy chữ:

Điều 1. Nay tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con, em, chồng, cháu, anh tòng quân dưới đây:

1.     Nguyễn Văn Toại, thôn Can Ke, xã Tu Do, huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Văn Thắng, chiến sĩ E165.

2.     Nguyễn Thị Ẩm, thôn Luong Quy, xã Tu Do, huyện Đông Anh, có cháu là Trần Quang Diệp, chiến sĩ đoàn 99.

3.     Nguyễn Thế Dẩu, thôn Luong Quy, xã Tu Do, huyện Đông Anh, có em là Nguyễn Thế Dấu, tiểu đội trưởng đoàn 99.

4.     Nguyễn Duy Tuấn, 24 tuổi, thôn Nhan Tai, xã Tu Do, huyện Đông Anh, có anh là Nguyễn Duy Kình, cán bộ đoàn 99.

5.     Đoàn Thước, 59 tuổi, thôn Nhan Tai, xã Tu Do, huyện Đông Anh, có con là Đoàn Thư Cưu, cán bộ thuộc tiểu đoàn 28.

6.     Nguyễn Thị Thìa, 60 tuổi, thôn Xuân Non, xã Tự Do, huyện Đông Anh có 2 con tòng quân:

-  Nguyễn Dồng, chiến sĩ E121 (hy sinh).

-  Nguyễn Quý, cán bộ thuộc E53.

7.     Phạm Văn Dậu, thôn Kim Tien, xã Tu Do, huyện Đông Anh có con là Phạm Diệu, cán bộ thuộc E141.

8.     Tô Văn Trục, 57 tuổi, thôn Xuan Non, xã Tu Do, huyện Đông Anh có cháu là Tô Văn Trai, tiểu đội trưởng E77.

9.     Nguyễn Văn Chính, 70 tuổi, thôn Kim Tien, xã Tu Do, huyện Đông Anh có 2 con tòng quân:

-  Nguyễn Văn Tân, tiểu đội phó, Cục Quân y.

-  Nguyễn Văn Nhâm, chiến sĩ, Cục Vận tải.

10.     Nguyễn Thị Ái, 23 tuổi, thôn Gia Loc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc có anh là Nguyễn Kim Cẩn, cán bộ phòng chính trị F305.

11.       Nguyễn Thị Nghĩa, 66 tuổi, thôn Lo Giao, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Huu Long, cán bộ D144.

12.       Nguyễn Thị Tước, thôn Lo Giao, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có em là Nguyễn Duc Sản, chiến sĩ E36.

13.       Nguyễn Thị Ninh, 60 tuổi, thôn Xuan Trach, xã Doc Lap, huyện Đông Anh, có con là Dao Huy Dỉnh, chiến sĩ D 538.

14.       Nguyễn Thị Túc, thôn Xuan Canh, xã Doc Lap, huyện Đông Anh, có chồng là Vũ Dinh Ngọc, cán bộ thuộc E102.

15.       Nguyễn Thị Hũ, 52 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh, có con là Nguyễn Dăng Hỷ, cán bộ thuộc D144.

16.       Nguyễn Văn Chang, 38 tuổi, thôn Luc Canh xã Doc Lap, huyện Đông Anh, có anh là Nguyễn Dăng Tọa, cán bộ thuộc đoàn 99.

17.       Lại Duy Cường, 72 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh, có con là Lại Duy Sùng, tiểu đội phó E36.

18.       Nguyễn Văn Da, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh, có con là Nguyễn Văn Dính, cán bộ trường Lục quân Việt Nam.

19.       Nguyễn Thị Dài, 56 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có 2 con tòng quân:

-  Trương Quang Uyen, tiểu đội trưởng phân viện 12.

-  Nguyễn Thị Mai (con dâu), tiểu đội phó phân viện 12.

20.        Trương Thị Lựu, thôn Xuân Canh, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Ngô Nhật Tỉnh, tiểu đội trưởng đoàn 99.

21.       Nguyễn Doãn Hiểu, thôn Trung Oai, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Doan Khiên, chiến sĩ bộ đội địa phương Bắc Giang.

22.       Nguyễn Thị Niên, thôn Ngoc Giang, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Dũng, tiểu đội trưởng E98.

23.       Dặng Thị Khuyên, thôn Vinh Thanh, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có chồng là Nguyễn Văn Ngạch, cán bộ phòng chính trị F305.

24.       Nguyễn Thị Hợp, thôn Le Phap, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có con là Nguyen Ba Lục, cán bộ E36.

25.       Nguyễn Văn Tri, thôn Vinh Thanh, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Văn Kỷ, tiểu đội phó E141.

26.       Nguyễn Bá Lân, thôn Le Phap, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, có con là Nguyễn Ngọc Trung, cán bộ thuộc E349.

27.       Trần Thị Dáp, thôn Van Tri, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc có con là Lại Văn Tú, tiểu đội trưởng E141.

28.       Nguyễn Thị Nhung, 28 tuổi, thôn Phuong Trach, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, có chồng là Hoàng Văn Tiền, cán bộ đoàn 99.

29.       Cao Văn Hiền, thôn Vinh Thanh, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có em là Cao Văn Mộc, tiểu đội trưởng E36.

30.       Nguyễn Thị Sáu, 47 tuổi, thôn Đông Anh, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Quốc Khuê, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

31.       Dỗ Văn Be, 60 tuổi, thôn Đông Anh, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có con là Dô Xuan Quýnh, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

32.       Nguyễn Thị Cõn, thôn Thu Lâm, xã Tien Bo, huyện Đông Anh có con là Ngô Ich Thai, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

33.       Dào Văn Hội, thôn Thu Lâm, xã Tien Bo, huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc có con là Dao Van Tân, cán bộ phòng tham mưu F320.

34.       Ngô Văn Phân, thôn Khê No, xã Tu Do, huyện Đông Anh có Ngô Văn Lai, chiến sĩ E36.

35.       Cao Thị Thật, 56 tuổi, thôn Khê Nu, xã Tự Do, huyện Đông Anh có con là Hoàng Văn Mây, chiến sĩ đoàn 99.

36.       Nguyễn Thị Dịnh, thôn Dao Thuc, xã Tien Bo, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Văn Thịnh, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

37.       Dặng Văn Tín, thôn Dao Thuc, xã Tien Bo, huyện Đông Anh có em là Dặng Minh Hải, chiến sĩ E 102.

38.       Dương Văn Cửu, 61 tuổi, thôn Thu Lâm, xã Tien Bo, huyện Đông Anh có con là Dương Trọng Hiệp, cán bộ F 349.

39.       Dào Văn Diệm, 67 tuổi, thôn Dao Thuc, xã Tien Bo, huyện Đông Anh có em là Dào Văn Viễn, cán bộ thuộc E36.

40.       Chu Thị Nhỡ, 65 tuổi, thôn Thu Lâm, xã Tien Bo, huyện Đông Anh có con là Ngô Văn Mạch, cán bộ thuộc Cục Quân y.

41.       Nguyễn Hữu Hậu, thôn Thuy Loi, xã Tien Bo, huyện Đông Anh có em là Nguyễn Hữu Hùng, tiểu đội phó mặt trận Hà Nội.

42.       Trương Dang Quý, 46 tuổi, thôn Thuy Loi, xã Tien Bo, huyện Đông Anh có con là Trương Văn Phúc, chiến sĩ D383.

43.       Trương Quang Hân, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Trương Quang Hoan, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

44.       Phạm Thị Nhân, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có chồng và con tòng quân:

-  Chồng: Nguyễn Văn Chiểu, tiểu đội trưởng Tổng cục Chính trị.

-  Con: Nguyễn Văn Soạn, tiểu đội trưởng thuộc E88.

45.       Nguyễn Thị Thư, 62 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Ban Bỉnh, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

46.       Nguyễn Thị Truộn, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh, tỉnh Vĩnh Phúc có con là Lại Duy Tiết, tiểu đội trưởng D541.

47.       Dào Thị Mỹ, 59 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Văn Ninh, chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

48.       Dỗ Phương Mười, 45 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Do Phuong Mọc, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

49.       Lại Thị Cỏn, 52 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Hoàng Văn Nghiễn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

50.       Nguyễn Văn Nhân, 54 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Văn Cư, chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

51.       Hoàng Thị Cản, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Hoàng Công Tít, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

52.       Nguyễn Thị Tuất, 58 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Trương Quang Viễn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

53.       Nguyễn Thị Mực, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Dào Duy Thế, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

54.       Hoàng Văn Thép, 47 tuổi, thôn Cổ Loa, xã Doc Lap, huyện Đông Anh có con là Hoàng Văn Dọng, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

55.       Lê Quang Phát, 57 tuổi, thon Le Phap, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, có con là Lê Dinh Phổ, cán bộ tỉnh đội Thái Nguyên.

56.       Lại Văn Bào, 47 tuổi, thôn Van Tri, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, có con là Lại Văn Thu, chiến sĩ E165.

57.       Tô Thị Khoản, thôn Van Tri, xã Toan Thang, huyện Đông Anh, có con là Lại Văn Lăng, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

58.       Lê Văn Ưng, 54 tuổi, thôn Phuong Trach, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có con là Lê Văn Nịnh, cán bộ D144, 354.

59.       Nguyễn Thị Díu, 57 tuổi, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có con là Lê Văn Chư, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

60.       Dào Văn Dàm, thôn Luong No, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có con là Dào Văn Bá, chiến sĩ Tỉnh đội Thái Nguyên.

61.       Trần Văn Hiệp, 51 tuổi, thôn Luong No, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có em là Trần Văn Cơi, tiểu đội trường Tổng Cục Chính trị.

62.       Lê Khả Khang, thôn Tho Da, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có con là Lê Huy Sơn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

63.       Nguyễn Văn Mễ, 52 tuổi, thôn Kim No, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Văn Phàn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

64.       Lê Tư Tục, thôn Hai Boi, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có con là Lê Tư Tạc, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc..

65.       Lê Ngọc Luận, 30 tuổi, thôn Hai Boi, xã Thanh Cong, huyện Đông Anh có em là Lê Ngọc Chiến, tiểu đội phó, Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

66.       Nguyễn Thị Tuất, thôn Gia Loc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có chồng là Nguyễn Minh Hải, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

67.       Nguyễn Thị Bón, thôn Gia Loc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có Đặng Văn Giáp, chính trị viên đại đội thuộc E209.

68.       Nguyễn Văn Giáp, thôn Phuc Loc, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có em là Nguyễn Văn Kỷ, tiểu đội trưởng D124, Bộ TTM.

69.       Nguyễn Thị Thàn, thôn Cuong No, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có chồng là Dông Trong Tự, chiến sĩ E349.

70.       Nguyễn Quang Dộ, thôn Cuong No, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Quang Quảng, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

71.       Nguyễn Dức Giáp, thôn Cuong No, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Đắc Khương, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

72.       Nguyễn Thị Tư, thôn Cuong No, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Văn Tỵ, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

73.       Trương Thụ Xuân, 65 tuổi, thôn Oai No, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Dăng Mạnh Hoạch, cán bộ Tỉnh đội Thái Nguyên.

74.       Trần Duy Khái, thôn Lo Giao, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có anh là Trần Duy Giang, chiến sĩ E209.

75.       Lê Kim Trí, thôn Lo Giao, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Lê Kim Sảo, tiểu đội phó E354.

76.       Nguyễn Viết Kỳ, thôn Lo Giao, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Viet Côn, chiến sĩ E36.

77.       Trần Thị Hoan, 38 tuổi, thôn Lo Giao, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Khac Tiến, chiến sĩ E88.

78.       Nguyễn Thị Con, 56 tuổi, thôn Duc Noi, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Ngo Dang Thâm, tiểu đội trưởng Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

79.        Nguyễn Văn Dào, thôn Duc Noi, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có em là Nguyễn Văn Trụ, cán bộ trường Lục quân Việt Nam.

80.        Nguyễn Công Dụ, thôn Duc Noi, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Công Tộ, cán bộ E174.

81.        Phạm Dăc Vinh, thôn Duc Noi, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có em là Phạm Dắc Liễm, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

82.       NguyễnVăn Tiến,56 tuổi, thôn Duc Noi, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Nguyễn Văn Hạp, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

83.       Nguyễn Thị Sáu, thôn Duc Noi, xã Việt Hưng, huyện Đông Anh có con là Lê Thoi Vinh, cán bộ phòng chính trị F316.

84.       Nguyễn Thị Nghề, thôn Quan An, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh có con là Phan Xuân Thảo, tiểu đội phó Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

85.       Nguyễn Thị Vun, 52 tuổi, thôn Phu Lien, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh có con là Dương Văn Kiểu, chiến sĩ E367.

86.       Trần Thị Tấn, 38 tuổi, thôn Ngoc Tri, xã Toan Thang, huyện Đông Anh có chồng là Bùi Văn Tạo, trung đội phó E44.
Điều 2. Ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc chiểu Nghị định thi hành./.

Chi cục Văn thư, Lưu Trữ
 Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11