Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang”

12/11/2018

Tháng 11 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục giới thiệu Nghị định số 10/ND về tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con em tòng quân là văn bản tiếp theo trong chuyên đề. Nghị định do Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng, đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, được ban hành ngày 10 tháng 07 năm 1955 về tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho 101 gia đình.

 

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính phông số 01, mục lục số 01, hộp số 08, hồ sơ số 119, gồm 05 trang hiện được lưu giữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau đây là trích dẫn nội dung Nghị định được soạn lại từ bản đánh máy chữ:

Điều 1. Nay tặng thưởng “Gia đình vẻ vang” cho những gia đình có con, em, cháu, chồng  tòng quân dưới đây:

1.     Ô. Nguyễn Đức Phi, 52 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thăng Loi, huyện Yen Lang, tỉnh Vĩnh Phúc có con là Nguyễn Đức Chí, tiểu đội trưởng E88.

2.     Nguyễn Thị Lan, thôn Thap Mieu, xã Thăng Loi, huyện Yen Lang có 2 em tòng quân:

-         Trần Văn Dộ, tức Chuột, tiểu đội phó C37.

-         Trần Văn Nhớn, trung đội phó F308.

3.     Nguyễn Thị Huệ, thôn Kha Do, xã Thang Loi, huyện Kim Anh, tỉnh Vĩnh Phúc, có em là Nguyễn Van Phuong, chiến sĩ F320.

4.     Nguyễn Văn Dẩu, thôn Kha Do, xã Thang Loi, huyện Kim Anh, có con là Nguyễn Van Nhàn, chiến sĩ E141.

5.     Nguyễn Thị Dùa, thôn Kha Do, xã Thang Loi, huyện Kim Anh, có con là Nguyễn Văn Dạo, chiến sĩ E141.

6.     Nguyễn Thị Thu, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi, huyện Kim Anh có cháu là Nguyễn Van Vấn, chiến sĩ E141.

7.     Nguyễn Trọng Văn, 58 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thắng Lợi, huyện Kim Anh có 2 con tòng quân:

-         Nguyễn Trọng Hoán, chiến sĩ E141

-         Nguyễn Trọng Sinh, tiểu đội trưởng D396

8.     Nguyễn Thị Tít, 48 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi, huyện Kim Anh có chồng là Nguyễn Văn Quê, chiến sĩ E88.

9.     Nguyễn Văn Ba, 46 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Văn Nhâm, chiến sĩ F308.

10.    Nguyễn Dưc Thường, 67 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Duc Dăng, cán bộ F320.

11.    Nguyễn Công Cấn, 48 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi, có con là Nguyễn Công Dần, chiến sĩ E36.

12.    Nguyễn Thế Dính, 50 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi có con nuôi là Nguyễn Thê Vịnh, tiểu đội phó Bộ T.T.M.

13.    Nguyễn Thị Vững, 20 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi có chồng là Vu Duc Hợi, chiến sĩ E209.

14.    Nguyễn Văn Gầy, 21 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi, có anh là Nguyễn Văn Hùng, chiến sĩ E367.

15.    Nguyễn Thị Ngọt, 56 tuổi, thôn Thap Mieu, xã Thang Loi, huyện Kim Anh, có con là Nguyễn Dang Ấp, chiến sĩ E141.

16.     Ngô Văn Dàm, thôn Kha Do, xã Thang Loi, huyện Kim Anh có con là Ngô Linh Ngọc, cán bộ Tỉnh đội Quang Yên.

17.       Nguyễn Thị Nhàn, thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh, có chồng là Dang Huu Chức, chiến sĩ E88.

18.       Dương Văn An, 62 tuổi, quan thôn Cao Quang, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Duong Văn Sinh, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

19.       Nguyễn Duy Thước, 50 tuổi, thôn Dam Noi, xã Nhat Tri, huyện Yen Lang, tru thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Duy Thất, cán bộ trung đoàn 367.

20.       Nguyễn Văn Chước, 67 tuổi, thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Văn Tuất, chiến sĩ E45.

21.       Dương Thị Tý, 34 tuổi, thôn Cao Quang, xã Cao Minh, huyện Kim Anh, có chồng là Bui Văn Dụy, chiến sĩ E156, F312.

22.       Nguyễn Thị Nhất, 48 tuổi, thôn Xuân Hòa, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Cu Xuân Tường, cán bộ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

23.       Nguyễn Thị Bé, 28 tuổi, thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có chồng là Nguyễn Văn Dần, tiểu đội trưởng, bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

24.       Dương Phú Tường, 49 tuổi, thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có 2 con tòng quân:

-         Duong Phu Huấn, chiến sĩ hy sinh.

-         Duong Phu Hộ, chiến sĩ E367.

25.       Hoàn Văn Chẩn, 68 tuổi, thôn Cao Quang, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Hoàng Văn Tự, tiểu đội trưởng D11.

26.       Duong Thị Huân, 64 tuổi, thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Nguyen Van Dũng, tiểu đội phó thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

27.       Nguyễn Thị Kẹo, thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Thịnh, tiểu đội trưởng thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

28.       Nguyễn Văn Tuyên, 65 tuổi, thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Văn Hưng, tiểu đội phó đại đội Cảnh vệ Vĩnh Phúc.

29.       Nguyễn Văn Tiếp, thôn Duc Cung, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Nguyễn Văn Giáp, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

30.       Dinh Văn Tích, 50 tuổi, thôn Yên Diêm, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có cháu là Dinh Văn Thường, chiến sĩ E77.

31.       Nguyễn Duy Ngói, 65 tuổi, thôn Yên Diêm, xã Cao Minh, huyện Kim Anh, có con là Nguyễn Duy Cù, cán bộ thuộc E64.

32.       Hoang Văn Sán, thông Cao Quang, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Hoang Van Vinh, chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

33.       Bùi Ngọc Bích, 52 tuổi, thôn Cao Quang, xã Cao Minh, huyện Anh có con là Bùi Thị Thọ, tiểu đội phó thuộc Cục Quân nhu.

34.       Dinh Văn Tưu, 44 tuổi, thôn Yên Diêm, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Dinh Văn Tiến, chiến sĩ thuộc E248.

35.       Dinh Văn Chinh, 50 tuổi, thôn Yên Diêm, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Dinh Văn Sức, chiến sĩ E248.

36.       Dương Văn Cầu, 43 tuổi, thôn Hiên Lê, xã Cao Minh, có con là Duong Văn Dạm, chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

37.       Ngô Thị Lan, 21 tuổi, trú quán thôn Cao Quang, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có chồng là Ngo Duy Nhac, tiểu đội trưởng E40, F320 (giải ngũ).

38.       Dinh Văn Giáp(Bac), 44 tuổi, thôn Yên Diêm, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có cháu là Dinh Quang Quy, tiểu đội phó bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

39.       Dinh Văn Tường, 27 tuổi, thôn Yên Diêm, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có em là Dinh Kim Ngọc, cán bộ thuộc E36.

40.       Dinh Văn Tỵ, 50 tuổi, thôn Yên Diêm, xã Cao Minh, huyện Kim Anh có con là Dinh Văn Dúc, chiến sĩ E367.

41.       Nguyễn Văn Hộ, 47 tuổi, thôn Yên Noi, xã Quyết Tiên, huyện Yên Lang có con là Nguyễn Văn Lại, chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô.

42.       Dương Thị Tý, thon Xa Mac, xã Quyêt Thang, huyện Yên Lang có con là Nguyen Van Hồ, chiến sĩ E176, F316.

43.       Tạ Thị Kiếm, thôn Bong Mac, xã Quyêt Thang, huyện Yên Lang có con là Nguyen Van Sáu, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

44.       Nguyễn Thị Tá, thôn Bong Mac, xã Quyêt Thang, huyện Yên Lang có con là Tạ Văn Cánh, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

45.       Nguyễn Thị Nhã, thôn Bong Mac, xã Quyêt Thang, huyện Yên Lang, có chồng là Phạm Văn Biên, chiến sĩ Trung đoàn 151.

46.       Trần Thị Tý, 30 tuổi, thôn Yên Bái, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có chồng là Nguyễn Ngọc Thao, tiểu đội trưởng E36, F308 (giải ngũ).

47.       Vũ Thị Thưu, 34 tuổi, thôn Yên Bái, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có chồng là Vũ Dương, ban Tuyên huấn phòng chính trị Tư lệnh V.B.

48.       Nguyễn Thị Gái, 58 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con nuôi là Trần Văn Cập, chiến sĩ C474 (hy sinh).

49.       Hoàng Thị Sửu, 62 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có 2 con tòng quân:

-         Trân Van Thuoi, chiến sĩ đã hy sinh.

-         Trân Van Ba, chiến sĩ bộ đội chủ lực.

50.       Phạm Văn Dục, 49 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Phan Ngọc Soang, chiến sĩ E141 (giải ngũ).

51.       Lưu Văn Lạc, 55 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Lưu Văn Giầy, cán bộ thuộc E36.

52.       Phạm Thị Lan, 28 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có chồng là Lô Văn Hợi, chiến sĩ thuộc F308.

53.       Nguyễn Văn Mộc, 51 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có cháu gọi bằng chú là Nguyễn Văn Do, BDDD Vĩnh Phúc.

54.       Nguyễn Thị Vy, 51 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Trần Văn Nhẫn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

55.       Trần Văn Ứng, 58 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Trần Văn Dối, chiến sĩ D539.

56.       Trần Văn Huy, 66 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con nuôi là Trần Văn Phú, chiến sĩ thuộc bộ đội chủ lực.

57.       Trần Thị Huệ, 50 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Pham Van Mỵ, chiến sĩ D539.

58.       Hoàng Văn Sân, 69 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Hang Bình, chiến sĩ Tỉnh đội Hai Ninh.

59.       Lỗ Thị Rật, 58 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Trần Văn Thịnh, chiến sĩ C55, đoàn 99.

60.       Doàn Thị Bé, 73 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Vu Duy Hien, cán bộ thuộc đoàn 99 (giải ngũ).

61.       Nguyễn Thị Dấu, 60 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Vu Duy Dối, chiến sĩ bộ đội địa phương Vĩnh Phúc ( hy sinh).

62.       Phạm Văn Kỳ. 55 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang, có con là Phạm Văn Phong, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

63.       Trần Văn Ngược, 48 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có cháu gọi bằng chú là Trần Văn Bịch, chiến sĩ bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

64.       Lỗ Văn Mạc. 25 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có anh là Lỗ Văn Dạo, chiến sĩ E102, F308.

65.       Phạm Văn Vị, 51 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Phạm Văn Thịnh, chiến sĩ E 248.

66.       Trần Thị Hiền, 55 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Nguyễn Văn Viêm, tòng quân.

67.       Ngô Thị Ty, 60 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Nguyễn Văn Ba, chiến sĩ thuộc E248.

68.       Phan Thị Oanh, 57 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Nguyễn Văn Châu, chiến sĩ E141.

69.       Phan Thị Thiệp, 53 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Nguyễn Văn Miên, tiểu đội phó E102.

70.       Trần Văn Dịnh, 49 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Trần Văn Tý (con nuoi), chiến sĩ E248.

71.       Nguyễn Văn Giảng, 47 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang, có con là Nguyễn Văn Quảng, chiến sĩ E248.

72.       Lỗ Thị Sâm, 52 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Phạm Văn Quyết, chiến sĩ Tỉnh dội Vĩnh Phúc

73.       Trần Văn Nhân, 47 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Trần Văn Tâm, chiến sĩ D144.

74.       Lỗ Thị Chung, 50 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Trần Văn Sỹ, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

75.       Phạm Thị Vĩnh, 75 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang, có con là Lê Văn Lượng, chiến sĩ E354.

76.       Trần Thị Tính, 56 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Lô Văn Ba, chiến sĩ phòng chính trị Tổng cục Chính trị.

77.       Nguyễn Thị Vượng, 61 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Trần Văn Dắc, chiến sĩ E77.

78.       Lỗ Văn Tồn, 60 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con nuôi là Lỗ Văn Hoành, chiến sĩ E88.

79.       Nguyễn Thị Dỗi, 20 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có anh trai là Nguyễn Văn Chính, chiến sĩ E102, F308.

80.       Trần Thị Mỹ, 31 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có chồng là Lỗ Văn Thi, tiểu đội trưởng E174.

81.       Nguyễn Văn Mịch, 34 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có em là Nguyễn Văn Khải, bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

82.       Vũ Duy Minh, 60 tuổi, thôn Phu My, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Vũ Dinh Tắng, chiến sĩ D538.

83.       Dương Thị Sắc, 61 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Doan Van Trừ, cán bộ thuộc E367.

84.       Phan Thị Gái, 42 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Duong Van Phuong, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

85.       Phan Van Vỵ, 47 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có em là Phan Van Thể, tiểu đội trưởng E88.

86.       Vũ Thị Huỳnh, 71 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Vũ Văn Dỵ, cán bộ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

87.       Lỗ Văn Canh, 48 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có cháu là Lỗ Văn Ngăn, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

88.       Vũ Duy Cúc, 48 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Vũ Duy Thảo, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

89.       Nguyễn Văn Tụng, 71 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Nguyễn Văn Phổ, tiểu đội phó đoàn 99.

90.       Vũ Duy Vượng, 38 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có em là Vũ Quang Ước, cán bộ thuộc E88 và bản thân cũng tòng quân và đã giải ngũ.

91.       Ngô Thị Công, 51 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Phạm Văn Thuyết, chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

92.       Dương Văn Tích, 55 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Dương Văn Thụ, chiến sĩ E600.

93.       Doan Văn Tiếu, 45 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Doan Văn Quỳnh, chiến sĩ thuộc F308.

94.       Vũ Thị Gái, 53 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Nguyễn Văn Sửu, cán bộ thuộc E673.

95.       Vũ Duy Nhỡ, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có em là Vũ Duy Quỳnh, chiến sĩ bộ đội chủ lực.

96.       Dương Thị Nhất, 28 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có chồng là Nguyễn Văn Thịnh, tiểu đội trưởng Cục Vận tải.

97.       Nguyễn Thị Thập, 70 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Nguyễn Văn Chấp, chiến sĩ bộ đội địa phương đã hy sinh.

98.       Lỗ Văn Chân, 56 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Lỗ Văn Thực, chiến sĩ đã hy sinh.

99.       Nguyễn Thị Thiệu, 54 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Doan Van Cấp, chiến sĩ F308 (đã hy sinh).

100.  Ngô Văn Huấn, 80 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có con là Ngô Văn Dích, chiến sĩ Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

101.  Phan Văn Bắc, 39 tuổi, thôn Yên Bai, xã Tu Lâp, huyện Yên Lang có em là Phan Văn Bé, chiến sĩ đã hy sinh.

Điều 2. Ông Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc chiểu Nghị định thi hành./.

Chi cục Văn thư Lưu trữ
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5