Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc

18/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 21/02/2019 và Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 26/02/2019 của Sở Nội vụ về kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ từ ngày 25/6 đến ngày 26/6/2019 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: Phòng chuyên môn thuộc Sở và Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và Dịch vụ hồ trợ phát triển. Qua kiểm tra đã chỉ ra một số ưu điểm, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ như sau:

Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ:

Công tác tổ chức cán bộ: Văn phòng Sở đã bố trí 01 cán bộ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/ND-CP làm công tác văn thư kiêm nhiệm, trình độ Cao đẳng văn thư, lưu trữ.

Công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ: Văn phòng Sở đã tham mưu với lãnh đạo Sở ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ (Quyết định số 81/QĐ-SKHĐT ngày 06/9/2014); ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ hàng năm.

Về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ: Văn phòng Sở  thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản đi, văn bản đến qua phần mềm quản lý văn bản.

Chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Thực hiện về chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ:

Hoạt động văn thư

Việc quản lý văn bản đi, văn bản đến tại Văn phòng Sở được thực hiện thông qua phần mềm quản lý văn bản; soạn thảo, ban hành văn bản về cơ bản đã được thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; tập lưu văn bản đi được đóng dấu đầy đủ.

Quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu; công tác lập hồ sơ được cán bộ chuyên môn thực hiện theo quy định.

Hoạt động lưu trữ

Văn phòng Sở đã bố trí 01 (phòng) lưu trữ hồ sơ, thuộc khối tài liệu Doanh nghiệp, diện tích 20m2, số tài liệu đã được chỉnh lý trong kho 230 mét giá tài liệu gồm 6.713 hồ sơ và 1.653 hộp; 46 giá; tài liệu của Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và Dịch vụ hồ trợ phát triển: 07 mét tài liệu.

Một số tồn tại

Việc triển khai thực hiện Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 về ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và Công văn số 8121/UBND-TH1 ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan vẫn còn chậm theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chưa xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; bảng thời hạn bảo quản.

Số lượng tài liệu tồn đọng, tích đống tại kho lưu trữ và các phòng chuyên môn khoảng 300 mét chưa được phân loại, chỉnh lý; các trang thiết bị bảo quản hồ sơ, tài liệu còn thiếu: Giá, hộp, bìa hồ sơ, cặp ba dây...

Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và Dịch vụ hồ trợ phát triển chưa xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, Danh mục hồ sơ; kho lưu trữ cơ quan chưa được bố trí; mẫu dấu đăng ký văn bản "Đến" chưa đúng mẫu quy định Thông tư số 07/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị với Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ của Sở trong thời gian tới./.

Nguyễn Ngân
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6