Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 tại Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc

01/08/2019

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 21/02/2019 và Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 26/02/2019 của Sở Nội vụ về kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Từ ngày 04 đến ngày 05/7/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ từ năm 2016 đến năm 2019. Qua kiểm tra đã chỉ ra một số ưu điểm, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các quy định về công tác văn thư, lưu trữ như sau:

Thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định; triển khai đến toàn thể cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, các phòng chuyên môn trực thuộc.


Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Công ty Điện lực Vĩnh Phúc

Việc ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện: Quy định thể thức trình bày văn bản trong Công ty Điện lực Vĩnh phúc (Quyết định số 1263/QĐ-PCVP ngày 17/8/2016 của Công ty Điện lực Vĩnh phúc); hàng năm ban hành kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ cơ quan; Nội quy sử dụng và khai thác hồ sơ, tài liệu tại Kho Lưu trữ cơ quan;

Công tác tổ chức cán bộ: Văn phòng công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã bố trí 02 cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ, trình độ chuyên môn Đại học công nghệ thông tin và Quản trị văn phòng.

Về ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ: Thực hiện ứng dụng chương trình Văn phòng điện tử E-Office từ năm 2008 và từ năm 2018 Công ty Điện lực Vĩnh phúc triển khai chương trình E-Office 3.0 (ký số điện tử) vào công tác văn thư, lưu trữ.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ theo Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 quy định về chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

Đã thành lập đoàn kiểm tra về công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 đối với Điện lực các huyện, thành phố trực thuộc.

Hoạt động nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ

Hoạt động văn thư

Quản lý văn bản đi, văn bản đến theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 599/QĐ-EVN ngày 17/5/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành quy định về công tác Văn phòng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Soạn thảo, ban hành văn bản được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; văn bản đi được triển khai cập nhật vào phần mềm E-Office 3.0 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam áp dụng chữ ký số trong việc quản lý và phát hành văn bản đi;  Dấu đăng ký văn bản đến được thực hiện đúng mẫu dấu quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ.

Công tác lập hồ sơ được cán bộ chuyên môn thực hiện, hồ sơ được lập theo từng lĩnh vực được giao, thuận lợi cho quá trình giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan.

Quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và theo quy định của ngành.

Hoạt động lưu trữ

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã quan tâm, chú trọng đến hoạt động lưu trữ: Tài liệu đã chỉnh lý 150 mét, số tài liệu đã hủy: 49 cặp hồ sơ; số hồ sơ, tài liệu sau khi chỉnh lý xong đã phục vụ cho công tác chuyên môn quản lý điều hành hoạt động của Công ty.


Kho Lưu trữ cơ quan Công ty Điện lực Vĩnh phúc

Bố trí 03 kho lưu trữ cơ quan với tổng diện tích 122m2 (diện tích kho 1: 46m2, diện tích kho 2: 36m2 , diện tích kho 3: 40m2; kho đã được bố trí các trang thiết bị bảo quản gồm: 79 giá để tài liệu, 2654 hộp, 02 máy điều hòa, 01 máy hút ẩm, 03 quạt thông gió, 04 quạt trần, bình chữa cháy, bàn ghế làm việc cho cán bộ lưu trữ.

Đoàn Kiểm tra đã kiến nghị với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ của Công ty trong thời gian tới./.

Nguyễn Ngân
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13