Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

25/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn thư, lưu trữ

Tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh thông qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, Website của Sở Nội vụ, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử của tỉnh; các cơ quan, tổ chức đã chủ động triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lĩnh vực công tác văn thư, lưu trữ đến cán bộ, công chức, viên chức.

2. Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư  số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; bãi bỏ Quyết định số 29/2005/QĐ-UBND tỉnh ngày 10/10/2005 về ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức là nguồn nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ - Tin học thuộc UBND tỉnh; Quyết định số 2706/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2022.

3. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Sở Nội vụ đã phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, phổ biến Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Thông tư số 01/2019/TT-BNV, Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ với số lượng gần 300 học viên.

4. Tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự làm công tác văn thư, lưu trữ

Đến nay hầu hết các Sở, ban, ngành đã bố trí 01 công chức làm công tác văn thư kiêm nhiệm lưu trữ; UBND các huyện, thành phố đã bố trí từ 01 đến 02 công chức, viên chức làm văn thư chuyên trách; phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã bố trí 01 công chức kiêm nhiệm làm công tác quản lý về văn thư, lưu trữ; UBND các xã, phường, thị trấn đã bố trí công chức Văn phòng - Thống kê kiêm nhiệm làm công tác văn thư, lưu trữ.

5. Công tác kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ: Năm 2019, Sở Nội vụ thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ đối với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành, phố, xã, phường, thị trấn và các đơn trực thuộc, kết quả kiểm tra 35 cơ quan, tổ chức theo Kế hoạch.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước được 100% các cơ quan, tổ chức hoàn thành việc kết nối hệ thống theo dõi quản lý văn bản hành chính thông qua việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan và trên Trục liên thông văn bản Quốc gia.

7. Hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

Các cơ quan, tổ chức đã nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 và Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ; ứng dụng phần mềm vào việc quản lý văn bản đi, văn bản đến qua môi trường mạng; bố trí kho lưu trữ bảo quản tài liệu theo quy định: UBND huyện Yên Lạc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công ty Điện lực Vĩnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu theo theo quy định.

8. Xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ bảo quản hồ sơ, số hoá tài liệu lưu trữ

Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã thực hiện tốt việc quản lý hồ sơ, tài liệu của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ của các đơn vị là nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh với 46 Phông tài liệu gồm: 3.151 mét giá tài liệu, hơn 134.427 hồ sơ; thu hồ sơ, tài liệu của UBND huyện Vĩnh Tường gồm 676 hồ sơ, thành phố Vĩnh Yên gồm 441 hồ sơ; phục vụ khai thác tài liệu tại Lưu trữ lịch sử với tổng số 3.863 trang tài liệu, 426 bản vẽ.

Đề xuất, kiến nghị

Đối với UBND tỉnh

Tiếp tục bố trí kinh phí số hóa tài liệu, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kho lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc thực ứng dụng công nghệ thông tin đối với công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, xây dựng chính quyền điện tử, giảm việc phát hành văn bản giấy; giao nhiệm vụ cho các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn chỉnh lý dứt điểm tài liệu bó gói, tích đống.

Đối với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quy chế công tác văn thư, lưu trữ, Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức;lập kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu về Lưu trữ cơ quan; tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn; quán triệt công tác lập hồ sơ đối với cán bộ, công chức, viên chức; bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kho lưu trữ và thực hiện việc giao nộp hồ sơ tài liệu về Lưu trữ lịch sử theo quy định của Luật Lưu trữ./.

Nguyễn Ngân
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 3, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11