UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”

31/08/2021

Ngày 27 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Mục tiêu năm 2021-2025: Bảo đảm Lưu trữ cơ quan tích hợp, kết nối liên thông, trích xuất, nộp lưu tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh;  Lưu trữ lịch sử xây dựng dữ liệu đặc tả, biên mục dữ liệu đặc tả; số hóa tài liệu lưu trữ; phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến ở mức độ 4; có giải pháp bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn; tích hợp vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước; công chức, viên chức làm công tác lưu trữ (kể cả kiêm nhiệm) ở các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lưu trữ tài liệu điện tử và lập hồ sơ điện tử và giao nộp vào Hệ thống.

Nhiệm vụ năm 2021-2025

1. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản về nghiệp vụ lưu trữ điện tử: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo các quy định Luật Lưu trữ và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ điện tử; quy định về tiêu chuẩn Kho lưu trữ số và các quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử.

2. Xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan: Trang bị hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu lưu trữ an toàn và tổ chức sử dụng hiệu quả tài liệu điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan; Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019; tích hợp, kết nối liên thông, trích xuất, nộp lưu tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; triển khai thực hiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử tại Lưu trữ cơ quan.

3. Xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại Lưu trữ lịch sử tỉnh: Trang bị hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ bảo đảm thực hiện các quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong môi trường điện tử tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; lưu trữ an toàn, bảo mật thông tin, tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu đặc tả; công bố dữ liệu đặc tả và số hóa tài liệu lưu trữ có tần suất sử dụng cao phục vụ độc giả sử dụng tài liệu trực tuyến; giải pháp đảm bảo giá trị pháp lý và xác thực tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn tại Lưu trữ lịch sử tỉnh; tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử với Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông lưu trữ Nhà nước.

4. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức có đủ kỹ năng, sử dụng thành thạo Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. Đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; lập hồ sơ điện tử và giao nộp vào Hệ thống lưu trữ tài liệu điện tử của cơ quan theo quy định.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu căn cứ nội dung của Kế hoạch này quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch lưu trữ tài liệu điện tử cơ quan, đơn vị; quản lý, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; thực hiện việc trích xuất chuyển giao tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Kế hoạch này./.

Nguyễn Ngân
Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11