Cụm thi đua số 2 hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác văn thư – lưu trữ năm 2008 - 2009 04/09/2009

Thực hiện Kế hoạch số 899/KH-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra công tác văn thư - lưu trữ các huyện, thành, thị năm 2008 - 2009.

Tuyển sinh lớp Cao đẳng Văn thư - Lưu trữ tại chức tại thành phố Vĩnh Yên 12/08/2009

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ, công chức giai đoạn 2008-2015, nhằm từng bước chuẩn hoá đội ngũ làm công tác Văn thư Lưu trữ  của tỉnh.

UBND tỉnh ban hành Quyết định về danh mục mẫu thành phần tài liệu nộp vào lưu trữ lịch sử tỉnh 23/07/2009

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ” và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai việc thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Nội vụ kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại UBND thành phố Vĩnh Yên 17/06/2009

Thực hiện Kế hoạch số 899/KH-UBND ngày 24/3/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về kiểm tra công tác Văn thư - Lưu trữ các huyện, thành, thị năm 2008 -2009.

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2009

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2009 31/05/2009

  Thực hiện Quyết định số 599/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2009.

Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 17/05/2009

  Đánh giá 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 3072/KH-UBND ngày 30/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu Lưu trữ”.

Tài liệu lưu trữ với việc nghiên cứu lịch sử của các ngành, địa phương 20/04/2009

    Đối với lịch sử, cái đích cuối cùng là tìm ra những bằng chứng xác thực nhất để chứng minh sự kiện đó đúng nhất.

Điều tra khảo sát công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ những ghi nhận nhìn từ cơ sở

Điều tra khảo sát công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ những ghi nhận nhìn từ cơ sở 16/04/2009

  Để đánh giá tình hình 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và Quyết định số 33/QĐ-SNV ngày 16/3/2009 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thành lập Tổ công tác điều tra, khảo sát công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2009.

Kế hoạch kiểm tra công tác Văn thư- Lưu trữ các huyện, thành, thị năm 2008-2009 16/04/2009

  Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về công tác Văn thư - Lưu trữ trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác Văn thư-Lưu trữ cho cán bộ công chức viên chức trong ngành.

Triển khai Kế hoạch điều tra, khảo sát công tác lưu trữ, tài liệu lưu trữ tồn đọng 17/03/2009

Ngày 16/3/2009, Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 33/QĐ-SNV về thành lập Tổ công tác điều tra, khảo sát công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ tồn đọng của tỉnh Vĩnh Phúc tại các sở, ban, ngành (cơ quan là nguồn nộp lưu) trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc và UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện.

...Xem tiếp
Các tin đã đưa ngày:
Tháng 4, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6