Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

02/03/2014

Ngày 28/02/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2014, với một số nội dung cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2014 như sau:

 

1. Về công tác tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức ở tất cả các cấp, các ngành theo quy định của Luật Lưu trữ.

- Bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức theo hướng người làm văn thư, lưu trữ phải có đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật; thường xuyên được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; quan tâm sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức có trình độ về công nghệ thông tin để quản trị hệ thống, cơ sở dữ liệu điện tử.

- Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức và các xã, phường, thị trấn.

- Quan tâm thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ tiền lương và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ.

2. Về ban hành văn bản:

- Ban hành Quy hoạch phát triển công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

- Ban hành Quy chế của UBND tỉnh về quản lý công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh Vĩnh Phúc.

- Ban hành Quyết định của UBND tỉnh ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh của UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành Kế hoạch của các cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014.

- Ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức. (Cụ thể hóa Quy chế của UBND tỉnh).

- Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ.

3. Về tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật:

- Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lưu trữ.

- Tăng cường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các nhiệm vụ được giao lập hồ sơ và kết thúc công việc nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan. Đẩy mạnh quản lý công tác văn thư, lưu trữ tại mỗi cơ quan, đơn vị thông qua quy chế công tác văn thư, lưu trữ.

- Tập trung chỉnh lý, xử lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên cơ sở số tài liệu thực tế đang tồn đọng, dự kiến tài liệu phát sinh hàng năm.

- Nghiên cứu, xúc tiến việc khảo sát, nhân bản, sưu tầm tài liệu quý hiếm: Trên cơ sở Quyết định số 644/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nội dung đề án "Sưu tầm tài liệu quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam"  tiến hành rà soát, thống kê những tài liệu quý, hiếm hiện có của Việt Nam trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc trên địa bàn tỉnh, từng bước sưu tầm tài liệu quý hiếm của tỉnh tại các cơ sở lưu trữ Quốc gia và các địa phương khác.

- Đẩy mạnh việc phát huy, khai thác giá trị tài liệu lưu trữ; quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, chấm dứt tình trạng tài liệu, hồ sơ lưu trữ tích đống, bó gói; chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu, lựa chọn những tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo thời hạn quy định.

- Quan tâm đầu tư kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp mở rộng phòng, kho lưu trữ bảo đảm đủ diện tích và điều kiện thiết yếu phục vụ công tác văn thư, lưu trữ; tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối các tài liệu lưu trữ; có phương án sửa chữa kho, xử lý chống thấm đối với Kho lưu trữ của tỉnh.

- Tổ chức thực hiện việc thu tài liệu lưu trữ về Lưu trữ cơ quan.

- Tổ chức thực hiện chỉnh lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng, tích đống.

- Xây dựng phương án bố trí, nâng cấp, cải tạo phòng, kho lưu trữ và công tác phòng chống cháy nổ, bảo quản, bảo đảm an toàn tuyệt đối hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức.

4. Về hướng dẫn nghiệp vụ, tuyên truyền, kiểm tra:

- Thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để tổ chức có hiệu quả Luật Lưu trữ và các văn bản hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ.

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác văn thư, lưu trữ trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, coi công tác văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

- Tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo quy định, trên cơ sở  trọng tâm, trọng điểm, kịp thời biểu dương các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả về công tác văn thư, lưu trữ đồng thời chấn chỉnh đối với các cơ quan, tổ chức thực hiện chưa đúng, chưa nghiêm túc về công tác văn thư, lưu trữ.

5. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ:

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản đi, đến, quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ cơ quan và tài liệu lưu trữ lịch sử, từng bước thực hiện công tác văn thư, lưu trữ bằng các trang thiết công nghệ hiện đại trên cơ sở các dữ liệu điện tử, số hoá tài liệu lưu trữ trong đó có số hoá tài liệu quý hiếm.

6. Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo:

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức không thực hiện tốt về chế độ thông tin, báo cáo.

Để tổ chức thực hiện kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc Sở Nội vu, thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; các cơ quan, tổ chức thuộc danh mục nguồn nộp lưu tài liệu lưu trữ lịch sử triển khai nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch./.

Hoàng Anh Đào
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

Tháng 6, 2018
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7