Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc công bố tài liệu lưu trữ với chủ đề: “Gia đình vẻ vang”

08/06/2018

Hướng tới hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiếp tục công bố chuyên đề “Bảng vàng danh dự và Gia đình vẻ vang” trong tháng 6 năm 2018 là Nghị định số 003/ ND của Bộ Quốc phòng về tặng bảng “Gia đình vẻ vang” cho các gia đình có con, em, chồng, cháu tòng quân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị định do Tổng tư lệnh Bộ Quốc phòng - Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, được ban hành ngày 01 tháng 3 năm 1955 về tặng thưởng “Gia đình vể vang” cho 273 gia đình.

Văn bản thuộc khối tài liệu hành chính phông số 01, mục lục số 01, hộp 08, hồ sơ số 119, gồm 15 trang, hiện được bảo quản tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung Nghị định được biên soạn lại từ bản đánh máy chữ như sau:

Điều 1. - Tặng thưởng “GIA ĐÌNH VẺ VANG” cho các gia đình dưới đây:

267.- PHÙNG VĂN NHU, quân xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc có con là Phùng Văn Duy, chiến sĩ D322 thuộc tỉnh đội Tuyên Quang.

268.- NGUYỄN VĂN MƯU, 63 tuổi, quân thôn Dai Tao, xã Dung Tiên, huyện Đa Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc có con là Nguyễn Văn Hội chiến sĩ D322 tỉnh đội Tuyên Quang.

269.- ĐỖ THỊ THANH NHÀN, 28 tuổi, quân thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có chồng là Trần Văn Đông chiến sĩ D28, F308.

270.- TRẦN DUY LƯỢNG, 72 tuổi, quan thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Trần Văn  Hài, chiến sĩ F312.

271.- HOÀNG THỊ KHÁI, 60 tuổi, quân thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Như, tiểu đội phó E 148 (hy sinh).

272.- HOÀNG VĂN VỸ, 49 tuổi, quân thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Mỹ, chiến sĩ 2 213, D23, E 88, F308.

273.- ĐÀO VĂN CỘNG, 51 tuổi, quân thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Đào Ngọc Mấn, tiểu đội trung, E 141, F 312.

274.- HOÀNG VĂN XU, 56 tuổi, quân thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Bổ, chiến sĩ E141, E312 (liệt sĩ).

275.- HOÀNG VĂN HUYỀN, 56 tuổi, quân thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Diến, chiến sĩ F308.

276.- LÊ VĂN HÂN, 44 tuổi, quân thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có cón là Lê Đuc Trang, tiểu đội trưởng C214, D 434, E 238.

277.- TRẦN VĂN HÀM, 68 tuổi, quân thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có cháu là Trần Văn Ngôn, tiểu đội phó thuộc F 320.

278.- NGUYỄN THỊ PHẤN, 51 tuổi, xóm Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Đính, chiến sĩ, D63, E135.

   279.- DUONG TIẾN UY, 52 tuổi, xóm Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Dương Tiến Thắng, chiến sĩ C 238, E 88, F 308.

   280.- ĐÀO THỊ THIỆN, 56 tuổi, thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Tại, chiến sĩ C 221, E 148.

   281.- LƯU VĂN HÀM, 55 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

   - Lưu Văn Vực, cán bộ trung đội F 316.   

   - Lưu Xuân Hải, chiến sĩ D15, E55.    

   282.- TRẦN THỊ CẤN, 73 tuổi, quân thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Cừ, đại đội trưởng Đại đoàn 312 (liệt sĩ).

   283.- HOÀNG THỊ ĐỨC, 55 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Tư, chiến sĩ E 148.

   284.- TRẦN THỊ GIAO, 61 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có 2 con tòng quân:

   - Trần Hoạch, tiểu đội phó C 246 (liệt sĩ).   

   - Trần Chỉ, chiến sĩ F 308.  

   285.- LÊ QUANG VÕ, 55 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có con là Lê Quang Thư, chiến sĩ D 9, E 77.

   286.- TRẦN THỊ ƯỚC, 47 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan huyện Lập Thạch có con là Lê Quang Đảng chiến sĩ F 308 (hy sinh).

   287.- TRẦN THỊ TUYỂN, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Diệt, chiến sĩ D 446, E 239.

   288.- TRẦN THỊ CHẮC, quân thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có chồng là Lê Quang Luân, chiến sĩ C 465 (mất tích).

   289.- LÊ QUANG BẢNG, 65 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Thám, chiến sĩ D 181, E 246.

   290.- ĐỖ VĂN SỬU, 48 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có con là Đỗ Văn Kỷ, tiểu đội phó F 308.

   291.- LÊ QUANG CHÉN, 52 tuổi, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có con là Lê Quang Sở, chiến sĩ C 201, D 419.

   292.- TRẦN VĂN XUM, 65 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Lâm, tiểu đội trưởng D 555, E 141, F 312.

   293.- TRẦN VĂN MIỆN, 66 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Nhu, chiến sĩ F 312 (hy sinh).

   294.- HOÀNG THỊ CÒI, 57 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Đôi, chiến sĩ F 308.

   295.- LÊ THỊ CỬU, 56 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Triệu Tuyên Phùng, tiểu đội trưởng D28, F 308.

   296.- TRIỆU TUYÊN NHĨ, 52 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Triệu Tuyên Mai, chiến sĩ E 209, F 312.

   297.- NGUYỄN VĂN CHỮ, 57 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Quyền, chiến sĩ D 166, E 209, F 312.

   298.- LÊ KHẮC NGHỊ, 60 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Thoại, chiến sĩ C 102, D 301.

   299.- LÊ KHẮC CỘNG, 51 tuổi, quân thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Khắc Nghiễm, chiến sĩ F 316.

   300.- LÊ KHẮC NHÂN, 54 tuổi, quân thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện  Lập Thạch, có con là Lê Khắc Thường, chiến sĩ D 548, E 354.

   301.- VŨ THỊ HUÂN, 55 tuổi, quân thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ngoạn, quân nhân C 102, D 301.

   302.- LÊ KHẮC NUNG, 55 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Khúc, tiểu đội trưởng E 77.

   303.- TRẦN VĂN TẬP, 69 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Kham, chiến sĩ  E 246 (hy sinh).

   304.- TRẦN VĂN HỶ, 40 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Gấm, cán bộ tiểu đội, phan trạm 31.

   305.- BÙI THỊ ĐẦM, 56 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Giai, chiến sĩ E 116, F 312.

   306.- BÙI THỊ MẠC, 55 tuổi, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Huyền, ban quân y F 308.

   307.- ĐỖ VĂN NGHIỄN, 32 tuổi, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có em là Đỗ Văn Tuyền, chiến sĩ E 238.

   308.- BÙI THỊ DƯỢC, 55 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Viền, chiến sĩ D 434, E 238.

   309.- NGUYỄN THỊ CÔI, 69 tuổi, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Văn Chuật, chiến sĩ D 434, E 238.

   310.- LƯU VĂN DỰC, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có 2 con tòng quân:

   - Lưu Văn Ninh, tiểu đội phó E 246 (giải ngũ).

   - Lưu Văn Hiên, chiến sĩ F 312, (liệt sĩ).

   311.- BÙI VĂN PHÁT (chu), quân thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có cháu là Bùi Văn Lai, chiến sĩ E 88 (liệt sĩ).

   312.- BÙI VĂN NHẠC, 67 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có con là Bùi Văn Soang, chiến sĩ C 480 (liệt sĩ).

   313.- ĐỖ THỊ QUYÊN, 55 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan huyện Lập Thạch, có con là Phan Văn Bao, chiến sĩ C 480 (liệt sĩ).   

   314.- TRIỆU THỊ TIẾN, 21 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có anh là Triệu Tuyên Thủy, chiến sĩ D 910, E 148 (liệt sĩ).

   315.- DƯƠNG THIẾN TUY, 65 tuổi, quân thôn Dương Thọ, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có 2 con tòng quân:

   - Dương Tiến Thu, chiến sĩ trung đoàn 77.

   - Dương Tiến Sách, tiểu đội phó E 99 (giải ngũ).

   316.- VŨ DOÃN HOÃN, 56 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Doãn Viện, trung đội trưởng C 248, F 312.

   317.- LÊ VĂN THIỆU, 60 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan có 2 con tòng quân:

   - Lê Văn Linh chiến sĩ đoàn 99.

   - Lê Văn Kình, chiến sĩ E 77.

   318.- BÙI VĂN TRẠCH, 60 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan huyện Lập Thạch, có con là Bùi Văn Hoằng, chiến sĩ D 125.

   319.- VŨ DOÃN CHẤP, 48 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có con là Vũ Doãn Chừng, tiểu đội phó C3D1 (liệt sĩ).

   320.- VŨ DOÃN DẢN, 62 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có 2 con tòng quân:

   - Vũ Doãn Thắng, chiến sĩ C 264.

   - Vũ Doan Tấn, chiến sĩ D 301.         

   321.- TRIỆU THỊ DẦM, 48 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Sích, chiến sĩ D 800, C 69.

   322.- NGUYỄN VĂN NIỆM, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có em là Nguyễn Văn Cộng, trung đội trưởng E 141, F 312.

   323.- LÊ VĂN ĐỊNH, 67 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có con là Lê Văn Xuyến, chiến sĩ F 308 (giải ngũ).

   324.- BÙI THỊ SỬU, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Doan Hưng, trung đội trưởng, trường Lục quân Việt Nam.

   325.- BÙI VĂN DỨC, 50 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Bùi Văn Lạc, chiến sĩ D4, trường Lục quân Việt Nam.

   326.- LÊ VĂN DẠI, 55 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có con là Lê Minh Tuân, chiến sĩ E 88.

   327.- BÙI THỊ CAN, 49 tuổi, quân thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có con là Bùi Văn Sùng, chiến sĩ C 315, F 305.

   328.- LÊ VĂN TOA, 37 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có em là Lê Văn Cộng, chiến sĩ D 419 tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

   329.- VŨ THỊ VẶN, 59 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có con là Bùi Văn Diểu, chiến sĩ C 29 thuộc huyện đội Lập Thạch ( giải ngũ).

   330.-   LÊ THÀNH ĐỊNH, 32 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Thành Suóc, chiến sĩ D 548.

   331.- VŨ DOÃN ÂN, 69 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Doan Hằng, chiến sĩ E 209 (liệt sĩ).

   332.- NGUYỄN THỊ XE, 50 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Khắc Bình, chiến sĩ E 238.

   333.- BÙI THỊ UẨN, 25 tuổi, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch có chồng là Lê Khắc Cừ, chiến sĩ E 209 (giải ngũ).

   334.- HOÀNG VĂN KHUNG, 30 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, quân nhân trung đoàn 88, F 308 (giải ngũ).

   335.- NGUYỄN VĂN QUYẾN, 50 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ưng, chiến sĩ D 301 (giải ngũ).

   336.- LÊ QUANG CHƯ, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Lê Quang Dể, chiến sĩ D 301.

   337.- NGUYỄN VĂN THẢO, 70 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thịnh, chiến sĩ D 64 thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.         338.- NGUYỄN VĂN BÚT, 38 tuổi, thôn Đức Bác, xã Van Xuan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Vóc, chiến sĩ D 302.

   339.- NGUYỄN BÁ DIỄN, 54 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Bá Cờ, chiến sĩ thuộc tiểu đoàn Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

   340.- NGUYỄN THI ĐẲNG, 59 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Thái, chiến sĩ E 36, F308.

   341.- NGUYỄN THỊ TÔ, 27 tuổi, thôn Yên Lập, Xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Vỹ, tiểu đội trưởng E 238.

   342.- NGUYỄN THỊ LIỄU, 24 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch có chồng là Nguyễn Văn Bắc, tiểu đội phó E 675, F 351.

   343.- HÀ THỊ TUỆ, 26 tuổi, thôn Sơn Bình, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Đinh Luân, tiểu đội trưởng D 696 (giải ngũ).

   344.- HÀ ĐĂNG CHƯƠNG, 57 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hà Đinh Nghiêm, tiểu đội trưởng C 464 thuộc Bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

   345.- NGUYỄN VĂN ĐÔN, 54 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch có con là Nguyễn Ngọc Kim, đại đội phó E 238.

   346.- HOÀNG THỊ TRƯỜNG, 50 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lộng, quân nhân E 36 (liệt sĩ).

   347.- HOÀNG THỊ GIANG, 54 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Tố, chiến sĩ C 10, F 351.

   348.- HOÀNG THỊ HƯNG, 29 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Hà Văn Lịch, văn phòng Ban tham mưu F 312.

349.- PHẠM QUANG CHỨ, 49 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Quang Vy, chiến sĩ C 265.

350.- HOÀNG THỊ THỰC, 25 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Văn Sùng, chiến sĩ  F 312.

351.- HOÀNG THỊ THẠCH, 27 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Hà Đình Ngữ, chiến sĩ D9, F 351.

352.- HÀ ĐÌNH DỂ, 45 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hà Đình Bảng, quân nhân Cục vận tải Bộ quốc phòng, trạm Bắc Thái.

353.- NGUYỄN THỊ MỸ, 30 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Hà Đình Thụ, chiến sĩ D 434, E 238.

354.- HÀ VĂN DU, 54 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hà Van Nhượng, bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

355.- HOÀNG VĂN DƯ, 46 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Hoàng Văn Da, chiến sĩ C 700 (liệt sĩ).    

- Hoàng Văn Zạt chiến sĩ D 541, E 354.

356.- NGUYỄN VĂN THÔNG, 63 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Huấn, chiến sĩ D 600.

357.- DƯƠNG ĐỨC CHĂN, 54 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Dương Đức Dãng, tiểu đội phó E 238.

358.- NGUYỄN THỊ YÊN, 51 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Trần Quang Sừ, chiến sĩ E 148.

359.- ĐỖ VĂN DUNG, 65 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Đắc, chiến sĩ E 55.

360.- DƯƠNG TIẾN ÍA, 50 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Dương Tiến Đà, chiến sĩ ban quân y F 305.

361.- NGUYỄN VĂN ĐỘ, 64 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lap, tiểu đội phó E 148.

362.- NGUYỄN THỊ CHÍNH, 52 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Đượng Văn Tước, tiểu đội phó E 99.

363.- HÀ ĐÌNH CƠ, 61 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Đình Chủy, chiến sĩ trung đoàn 675.

364.- ĐẶNG VĂN ĐỒNG, 69 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Đặng Văn Thiều, trung đội trưởng E 141.

365.- NGUYỄN QUANG PHỤC, 42 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Quang Xoang, chiến sĩ E 98, F 351.

366.- LÊ THỊ LỘC, 30 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Quang Phất, tiểu đội phó E 141 (giải ngũ).

367.- NGUYỄN THỊ NGHIỄM, 65 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Dương Xuân Hòa, trung đội phó E 141.

368.- ĐẶNG VĂN CƯ, 61 tuổi, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân là:

-  Đặng Quang Dân, trung đội phó F 312.

- Đặng Văn Lương, chiến sĩ C 509 (liệt sĩ).

369.- HÀ THỊ ẨM, 30 tuổi, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Khổng Trọng Tich, chiến sĩ thuộc bộ đội chủ lực.

370.- NGUYỄN THỊ ĐIỂM, 24 tuổi, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Khắc Khoan, tiểu đội phó E 141 (giải ngũ).

371.- NGUYỄN VĂN ĐIỀU, 50 tuổi, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Uan Nghiêm, tiểu đội trưởng C 29 thuộc huyện đội Lập Thạch.

372.- PHAN VĂN THỪA, 60 tuổi, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Phan Văn Chủng, quân nhân E 141 (giải ngũ).

373.- NGUYỄN VĂN CỦNG, 47 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Cung, chiến sĩ E 187.

374.- NGUYỄN THỊ QUY, 69 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tửu, chiến sĩ E 209, F 312.

375.- HÀ HỮU HUYẾN, 53 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hà Hữu Phước, chiến sĩ cục dich van thuộc Tổng cục chính trị.

376.- KHỔNG TRỌNG PHÙNG, 54 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Khổng Trọng Ngư, chiến sĩ F 316.

377.- HOÀNG THỊ TỬU, 25 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Công Quản, chiến sĩ E 675, F 351.

378.- NGUYỄN THỊ NẶC, 33 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Quá, chiến sĩ tiểu đoàn 600.

379.- NGUYỄN THỊ DÓI, 64 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Phòng, chiến sĩ E 675, F 351.

380.- HOÀNG THỊ ĐỐI, 26 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Hoàng Văn Trà, chiến sĩ E 102, F 308.

381.- NGUYỄN VĂN THOÁI, 61 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Đạo, chiến sĩ E 99.

382.- NGUYỄN VĂN BẨU, 63 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Ngọc Trai, chiến sĩ D 206.

383.- PHẠM THỊ OA, 26 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Chắc, chiến sĩ C 465 thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

384.- NGUYỄN VĂN PHA, 54 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Sân, chiến sĩ E 209, F 312.

385.- NGUYỄN THỊ LÊ, 43 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Hoàng Đăng Kịch, C phó, C 73, D68.

386.- NGUYỄN THỊ NHỀ, 64 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiên Liên, chiến sĩ E 751, F 351.

387.- NGUYỄN VĂN ĐẶNG, 52 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lô, chiến sĩ C 480 thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

388.- NGUYỄN THỊ LỤA, 54 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Viêt Lĩnh, chiến sĩ C 480 thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

389.- HÀ THỊ MỤC, 44 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Tiến Kiểu, chiến sĩ E 751, F351 (giải ngũ).

390.- BÙI THỊ KHUÊ, 72 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có cháu là Nguyễn Viêt Ký, chiến sĩ C 480 thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

391.- NGUYỄN THỊ VẤN, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tiến Chản, chiến sĩ E675, F351(liệt sĩ).

392.- NGUYỄN THỊ MÀU, 59 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con  tòng quân:

- Nguyễn Duy Diên, tiểu đội trưởng E 102.

- Nguyễn Duy Phùng, o bộ đội chủ lực.

393.- LÊ VĂN TIỆP, 56 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Lê Văn Tuyên, tiểu đội trưởng E 36, F 308.

394.- NGUYỄN DUY PHÚC, 50 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Duy Tứ, chiến sĩ E 141 (liệt sĩ).

395.- NGUYỄN HỮU ĐƯỜNG, 63 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Hữu Tâm, chiến sĩ thuộc BDDF tỉnh Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

- Nguyễn Hữu Mạt, chiến sĩ E 238.

396.- NGUYỄN VĂN TÍCH, 55 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Văn Liên, chiến sĩ E 148.

397.- NGUYỄN VĂN SINH, 60 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Lạp, trung đội trưởng E 675, F 351.

- Nguyễn Văn Chuẩn, trung đội phó E 99.

398.- HOÀNG HỮU DIỀN, 54 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Hoàng Hữu Giói, chiến sĩ F 308 (liệt sĩ).

- Hoàng Hữu Diền, chiến sĩ E 246.

399.- TRẦN THỊ DỀ, 45 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Hữu Viễn, chiến sĩ trung đoàn 120.

400.- HÀ VĂN TU, 68 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Xiêm, chiến sĩ C 480 thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

401.- NGUYỄN HỮU PHÚC, 53 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Hữu Tuần, chiến sĩ F316.

- Nguyễn Hữu Tuyên, chiến sĩ E 36, F 308 (giải ngũ).

 402.- NGUYỄN THỌ THANH, 56 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Viêt LĩnThọ Nung, chiến sĩ E102, F 308.

403.- NGUYỄN THỊ HƯU, 27 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Hữu Tấn, tiểu đội phó C 464 (Lập Thạch).

404.- NGUYỄN THỊ THỎA, 28 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Hữu Thọ, chiến sĩ F 308.    

405.- NGUYỄN THỊ LỤC, 55 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con nuôi là Trần Nguyên Ưởng, chiến sĩ E151, F 35.

406.- NGUYỄN VĂN NHÂN, 64 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Nguyên, chính trị phó D 446, E 4446.

- Nguyễn Văn Lạc C 465 (BDDF) bị địch bắt.

407.- HOÀNG THỊ TÂM, 26 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Phan, chiến sĩ C 19, trường Lục quân Việt Nam.  

408.- KHỔNG THỊ AN, 28 tuổi, thôn Yên Lập, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Cong Dung, chiến sĩ E 148.   

409.- HÀ VĂN CHỰC, thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Thiệp, cán bộ D 322, tỉnh đội Tuyên Quang.

410.- NGUYỄN THỊ HOA, 67 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Khiem, chiến sĩ F 308.

411.- NGUYỄNTHỊ THỂ, 27 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có chồng là Hà Văn Thuận, chiến sĩ E99.

412.- HÀ VĂN THÁI, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Hà Lap Cường, chiến sĩ E99 (giải ngũ).

413.- HÀ THỊ HẢI, 57 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Kỳ, chiến sĩ E88, F 308.

414.- HÀ VĂN HẢO, 43 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có cháu là Hà Văn Viễn, tiểu đội phó E 88.

415.- ĐỖ THỊ PHƯƠNG, 54 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Hà Văn Ký, chiến sĩ E88.

416.- NGUYỄN VĂN TỊNH, 57 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Lư, tiểu đội phó E 88 (liệt sĩ).

417.- NGUYỄN VĂN KHUÊ, 55 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ninh, chiến sĩ E88.

418.- NGUYỄN VĂN KHIẾT, 47 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nguyên, chiến sĩ C95 (BDDF).

419.- NGUYỄN VĂN LAN, 48 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có 2 em tòng quân:

- Nguyễn Văn Huệ, chiến sĩ đoàn 99.

- Nguyễn Văn Cúc, chiến sĩ E 88 (liệt sĩ).

420.- TRẦN VĂN QUYNH, 67 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Quýnh, bộ đội địa phương tỉnh Vĩnh Phúc.

421.- VŨ CHÍ THỨC, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Đình Khue, chiến sĩ E 77.

422.- PHẠM VĂN THUNG, 62 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Phạm Văn Sùng, chiến sĩ D548, E 480.

423.- NGUYỄN VĂN CHẦM, 58 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Đỉnh, chiến sĩ E367.

424.- LÊ THỊ ĐĂNG, 56 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Hán Văn Cự, chiến sĩ D 696 (liệt sĩ).

425.- TRẦN VĂN THIỆP, 56 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Trần Van Tình, tiểu đội trưởng E 238 (liệt sĩ).

426.- NGUYỄN VĂN ĐẠT, 64 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Trù, chiến sĩ E88, F 308.

427.- NGUYỄN VĂN CẦU, 41 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Bính, chiến sĩ E238.

428.- NGUYỄN THỊ SỬU, 46 tuổi, xã Hoang Ngan, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Ngọ, chiến sĩ E77.

429.- NGUYỄN VĂN PHỔ, 77 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Xuan Quán, tiểu đội trưởng E 209 (giải ngũ).

- Nguyễn Văn Xuyến, chiến sĩ E99 (giải ngũ).

430.- ĐĂNG ĐÌNH LUÂN, quân xã Hành Nghĩa, huyện Vu Tiên, tỉnh Thái Bình, trú quán xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch có con là Đặng Đình Chiểu, tiểu đội phó E 88 (giải ngũ).

431.- BÙI VĂN VIỆT, 56 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Bùi Văn Thi, tiểu đội phó E 88 (giải ngũ).

- Bùi Văn Phán, chiến sĩ E 148 (giải ngũ).

432. NGUYỄN VĂN NHÂN, 55 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Sự, chiến sĩ E62 (liệt sĩ).

433.- TRẦN THỊ VẤN, 33 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Văn Phổ, chiến sĩ E88 (liệt sĩ).

434.- NGUYỄN VĂN ĐIỀU, 53 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Luật, chiến sĩ E 88, F 308 (giải ngũ).

- Nguyễn Văn trình, chiến sĩ C 309 Phòng tham mưu F 308.

435.- NGUYỄN VĂN HÁN, 40 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Văn Học, chiến sĩ C 343 tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

436.- TRẦN THỊ CÂN, 60 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có 2 con tòng quân:

- Phùng Văn Kỷ, tiểu đội trưởng C 129, D308.

- Phùng Văn Cương, tiểu đội phó C 262.   

437.- ĐÀO VĂN CỪ, 51 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Đào Văn Trà, chiến sĩ E 354.

438.- TRẦN THỊ QUẾ, 27 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Cao, tiểu đội trưởng E 120.

439.- LỘC THỊ SỰ, 46 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Văn Sỹ, tiểu đội phó C 341 Tỉnh đội Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

   440.- NGÔ VĂN DƯ, 66 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có 2 con tòng quân:

- Ngô Văn Co, chiến sĩ Bộ đội địa phương Vĩnh Phúc.

- Ngô Văn Nghiệp, chiến sĩ D 510 (liệt sĩ).

 441.- NGUYỄN VĂN KHAM, 53 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Văn Ban chiến sĩ E 148.

442.- KHỔNG THỊ QUỲ, 47 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Triệu Văn Hảo, chiến sĩ trung đoàn 88.

443.- TRIỆU THỊ HY, 50 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Lộc Văn Tá, tiểu đội trưởng C 367 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

444.- NGUYỄN VĂN HUÂN, 49 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Duc, chiến sĩ thuộc Huyện đội Lập Thạch (hy sinh).

445.- NGUYỄN VĂN HÀM, 57 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Nguyễn Văn Lạc, tiểu đội phó C 244, F 308.

446.- NGUYỄN VĂN DIỆN, 52 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hữu Gia, chiến sĩ E 88 (giải ngũ).

447.- TRẦN VĂN VỊ, 58 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có con là Trần Văn Tựu, chiến sĩ E 246 (liệt sĩ).

448.- TRẦN VĂN LẬP, 58 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Lợi, chiến sĩ E 148.

449.- TRẦN VĂN DẢNG, 60 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Hưởng, chiến sĩ E 367.

450.- TRẦN VĂN KIM, 60 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Tiệp, chiến sĩ C 472 Vĩnh Phúc (tử sĩ).

451.- NGUYỄN THỊ CHI, 46 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Mô, chiến sĩ E 148 (giải ngũ).

452.- NGUYỄN VĂN THỤY, 39 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Công Tơ, quân nhân C 472 Vĩnh Phúc (giải ngũ).

453.- NGUYỄN VĂN TÙY, 56 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Phương Chi, chiến sĩ D 548, F 354.

- Nguyễn Văn Thức, tiểu đội phó bộ đội chủ lực.

454.- NGUYỄN THỊ NỞ, 63 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trần Văn Nghi, trung đội phó C 244 phòng tham mưu F 312.

- Trần Văn Tu, chiến sĩ Bộ đội địa phương Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

455.- TRẦN VĂN TÒ, 68 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Ngữ, chiến sĩ C 464 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

 456.- NGUYỄN THỊ CẬN, 57 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Chuột, tiểu đội trưởng E 148.

 457.- NGUYỄN THỊ CHUNG, 29 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Chu Văn Quản, chiến sĩ D 600.

458.- VŨ THỊ CỰ, 66 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Hào, tiểu đội phó E 141.

459.- NGUYỄN THỊ CHẨN, 46 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Thủy, chiến sĩ C 419 Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

460.- TRẦN VĂN NGỌ, 60 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Ngọc Diệp, y tá Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

461.- NGUYỄN VĂN SÁNG, 30 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Phàn, chiến sĩ E 102 (hy sinh).

462.- DƯƠNG THỊ CƯ, 25 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Quảng, tiểu đội trưởng E 366, F 308.

463.- DƯƠNG VĂN TẬP, 53 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Thúy, chiến sĩ C 462 Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

464.- NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, 25 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Dương Văn Kiên, tiểu đội phó bộ đội chủ lực.

465.- NGUYỄN VĂN THÀNH, 40 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có em là Nguyễn Văn Chức, tiểu đội trưởng E 681, F 367.

466.- DƯƠNG THỊ ĐỒN, 26 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Văn Hồng, chiến sĩ E 209, F 312.  

 

 

467.- DƯƠNG THỊ TẶNG, 53 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Cốc, chiến sĩ E 148.

468.- NGUYỄN VĂN TỤ, 63 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Thuận, bộ đội địa phương Lập Thạch.

- Nguyễn Văn Phong, tiểu đội phó D 419 Vĩnh Phúc (giải ngũ).

469.- HOÀNG VĂN BẢO, 56 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Ngọc Hưng, tiểu đội phó, cục vận tải Bộ quốc phòng.

470.- DƯƠNG THỊ VY, 31 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Tôn, quân nhân cục vận tải Bộ quốc phòng.

471.- NGUYEENC VĂN THỰC, 58 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Luận, chiến sĩ D 419 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

- Nguyễn Văn Ngạn, chiến sĩ C 349 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

472- DƯƠNG VĂN TIẾN, 47 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Dương Lộc Đắc, chiến sĩ E 238.

473.- DƯƠNG VĂN HẬU, 55 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Thiện, tiểu đội trưởng E 148.

474.- NGUYỄN VĂN HANH, 74 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Biện, tiểu đội phó E 102, F 308.

475.- NGUYỄN VĂN ĐẠT, 78 tuổi, thôn Thieu Xuan, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Chương, trung đội phó E 33, đoàn 99.

476.- DƯƠNG VĂN QUÝ, 74 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Dương văn Thung, chiến sĩ thuộc Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

- Dương Văn Thăng, tiểu đội phó E 165 (liệt sĩ).    

477.- DƯƠNG VĂN ĐỂ, 57 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Tình, trung đội trưởng tư lệnh LK3.

478.- NGUYỄN THỊ LAM, 27 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Nhân, tiểu đội phó E 238.

479.- NGUYỄN VĂN KIÊU, 56 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Chúc, chiến sĩ D 418.

480.- NGUYỄN VĂN ẨM, 56 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tửu, chiến sĩ E 384.

481.- TRIỆU VĂN CÁT, 58 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Triệu Văn Diễm, chiến sĩ thuộc bộ đội chủ lực.

482.- VŨ DOÃN HOÀN, 68 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Quang Thiều, chiến sĩ E 238.

483.- DƯƠNG VĂN HANH, 62 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Cương, tiểu đội trưởng B 29, binh trạm vậm tải Bộ quốc phòng.

484.- NGUYỄN THỊ BÉ, 60 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Pham Trong Huyen, trung đội phó, trung đoàn 209.

485.- TẠ HỮU BÚT, 30 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có em là Tạ Huu Tái, tiều đội phó E 36, F 308.

486.- TRẦN THỊ THỦY, 25 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Bùi Văn Quỳnh, chiến sĩ E 675, F 306.

487.- TRẦN VƯN THẾ, 58 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Đãi, chiến sĩ C 349 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

488.- KHỔNG THỊ NGHIỆP, 49 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, có 2 con tòng quân:

- Vũ Văn Duyệt, tiểu đội phó là E 88, F 308 (giải ngũ).

- Vũ Văn Kiểm, chiến sĩ C 419 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

 489.- NGUYỄN VĂN GIÁM, 64 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Tây, tiểu đội phó F 312, E 203.

490.- ĐẶNG THỊ LỢI, 24 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Thị, trung đội phó BDBF tỉnh Vĩnh Phúc.

491.- NGUYỄN VĂN ĐỦ, 57 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Túc, tiểu đội phó E 77.

- Nguyễn Văn Dĩ, chiến sĩ E 141.

492.- NGUYỄN THỊ QUYỂN, 40 tuổi, trú xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Nguyễn Văn Sức, trung đội phó, đoàn 99.

493.- NGUYỄN THỊ TÒNG, 65 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:   

- Phùng Văn Lại, chiến sĩ C 419 Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

- Phùng Văn Điều, tiểu đội phó D 301 LKVB.

494.- TRẦN VĂN TUẤT, 57 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Giáp, tiểu đội trưởng E 141 (liệt sĩ).

495.- TRẦN VĂN THỜI, 53 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Huyến, chiến sĩ E 149.    

496.- NGUYỄN VĂN KHẢM, 58 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Bác, tiểu đội trưởng E 135.

497.- BÙI THỊ TẤN, 59 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Tân, tiểu đội phó D 246 (hy sinh).

- Nguyễn Văn Võ, chiến sĩ D 419 Vĩnh Phúc (liệt sĩ).   

498.- NGUYỄN THỊ ĐỒNG, 59 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Tien Kỳ, trung đội trưởng D 419 Vĩnh Phúc.

499.- NGUYỄN VĂN OANH, 38 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Yến, trung đội phó D 419 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

500.- PHÙNG QUANG KHOA, 45 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Phùng Quang Huấn, tiểu đội trưởng E 36.

501.- NGUYỄN THỊ ĐẠO, 45 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Phùng Quang Tự, tiểu đội trưởng D 8, C 84, E 77.

502.- PHÙNG VĂN BÁI, 35 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có em con là Phùng Văn Toán, chiến sĩ E 238.

503.- TRẦN VĂN TỬU, 75 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Hiến, tiểu đội trưởng bộ đội chủ lực.

504.- TRẦN THỊ KHÍCH, 67 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trần Văn Kim, chiến sĩ E 36 (giải ngũ).

- Trần Văn Ẩm, chiến sĩ E 88.

505.- TRẦN VĂN TÙY, 73 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trần Văn Sỹ, tiểu đội trưởng chủ lực Vĩnh Phúc (giải ngũ).

- Trần Văn Tác, trung đội trưởng E 141.

506.- TRẦN THỊ LONG, 55 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Hoa, quân nhân phòng cung cấp F 312.

507.- TRẦN VĂN SONG, 45 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Hiệu, tiểu đội trưởng E 165.

508.- TRẦN VĂN SANG, 48 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Trần Kim Trọng, chiến sĩ E 675.

509.- TRẦN THỊ NGHI, 30 tuổi, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Văn Sừ, trung đội phó E 102, F 308.

510.- NGUYỄN VĂN TUYỂN, 70 tuổi, thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Văn Nghị, chiến sĩ BDDF Lập Thạch (tử sĩ).

- Nguyễn Văn Mưu, tiểu đội phó E 102, F 308.

511.- DƯƠNG THỊ TÒNG, 56 tuổi, thôn Thiều Xuân, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có con là Dương Văn Kiên, chiến sĩ E 88, F 308.

512.- NGUYỄN THỊ THẢO, 39 tuổi, trú  xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Nguyễn Thế Thư, chiến sĩ E 176, F 316.

- Nguyễn Thế Thực, tiểu đội phó D 419 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

513.- TRIỆU THỊ MÃO, 60 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Quang Đăng, chiến sĩ E 238 (giải ngũ).    

514.- TRẦN VĂN BIỂN, 46 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Trọng Hiệp, tiểu đội phó E 238 (liệt sĩ).

515.- TRẦN VĂN THAN, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Nho, chiến sĩ E 209.

516.- NGUYỄN VĂN VỊNH, 70 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Nghi, chiến sĩ E 99.

517.- NGUYỄN THỊ SINH, 54 tuổi, sinh quán Lạng Sơn, trú quán xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Ngô Minh Lợi, chiến sĩ ở BDDF Vĩnh Phúc (giải ngũ).      

- Ngô Tiến Lộc, chiến sĩ D 681 Bộ tổng tư lệnh.

518.- NGUYỄN THỊ GẠO, 51 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Minh Thư, chiến sĩ E 141.

519.- NGUYỄN THỊ MẠC, quân thôn Phú Thị, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Hữu Cầu, chiến sĩ D 419 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.

520.- TRẦN THỊ CÁC, 60 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Khê, chiến sĩ E 88 (liệt sĩ).

521.- TRẦN THỌ CHÀN, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Tạ Văn Quân, trung đội trưởng E 84.

522.- NGUYỄN THỊ LẦU, 68 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trần Văn Liền, chiến sĩ D 64 Tỉnh đội Vĩnh Phúc (giải ngũ).

523.- TRẦN VĂN GIẢM, 62 tuổi, thôn Kim Quy, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:    

- Trần Văn Huyến, tiểu đội phó đoàn 99.

- Trần Văn Kiến, chiến sĩ C 464 Tỉnh đội Vĩnh Phúc (liệt sĩ).

524.- TẠ THỊ GẮT, 60 tuổi, xã Tây Sơn, huyện Lập Thạch, có 2 con tòng quân:

- Trần Văn Lẫm, tiểu đội phó E 141 (liệt sĩ).

- Trần Văn Lê, chiến sĩ C 419 Tỉnh đội Vĩnh Phúc.    

525.- NGUYỄN VĂN CHU, 65 tuổi, thôn Đồng Ích, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, trú quán xã Quang Sơn, thôn Sơn Kịch, huyện Lập Thạch có con là Nguyễn Văn Tranh, chiến sĩ E 148.

526.- HOÀNG THỊ TÝ, 64 tuổi, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Yêu, chiến sĩ bộ đội chủ lực.

527.- PHẠM THỊ VINH, 26 tuổi, quân thôn Lai Châu, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, trú thôn Sơn Kịch, xã Quang Sơn, Lập Thạch, có chồng là Lưu Văn Thiềng, chiến sĩ E 102.

528.- NGUYỄN THỊ CHỊNH, quân xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, trú xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Mỹ, tức Kim Dũng quân nhân Cục quân y, phân viện 9.

530.- HÀ VĂN THỤC, 50 tuổi, quân xã Tứ Yên, huyện Lập Thạch, trú xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Hà Van Thấu, chiến sĩ C 200, đoàn 151, cục Vận tải.

531.- TRƯƠNG VĂN MINH, 56 tuổi, thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Trương Kế Đăng, chiến sĩ E 354.

532.- HOÀNG VĂN CỒ, 60 tuổi, trú quán thôn Quế Miêng, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Lã, chiến sĩ E 88.

533.- NGUYỄN THỊ SỪNG, 34 tuổi, quân thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có chồng là Trần Khac Bột, chiến sĩ E 102.

534.- HOÀNG VĂN LONG, 59 tuổi, trú quán thôn Quế Miêng, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Hoàng Văn Con, chiến sĩ E 77.

535.- HÀ THỊ HẾN, 54 tuổi, trú quán xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Hà Trong Dịch, tiểu đội phó D 548.

536.- HÀ KHẮC DIỆM, 53 tuổi, trú quán xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Hà Khắc Tiếp, tiểu đội phó E 77.

537.- ĐỖ VĂN BÀNH, 61 tuổi, trú quán thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Đỗ Văn Nho, chiến sĩ C 367 Tỉnh đội Vĩnh Phúc (hy sinh).

538.- NGUYỄN VĂN LÂU, 62 tuổi, quân thôn Kim Xá, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, trú quán xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Nguyễn Văn Bình, tiểu đội trưởng E 88.

539.- VŨ THỊ DU, 69 tuổi, trú quán xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, có con là Vũ Đình Giỏi, chiến sĩ E 238.

   Điều 2. - Ông Chủ tịch UBHC …….Vĩnh Phúc, chiểu quyết nghị thi hành./.

Hình ảnh Nghị định:

Nguyễn Kiểm
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 1, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9