Kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

21/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 595/KH-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 và Kế hoạch số 06/KH-SNV ngày 09/02/2018 của Sở Nội vụ về kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018. Ngày 07/6/2018 Đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Kết quả kiểm tra cụ thể như sau:

Thực hiện các quy định chung về công tác văn thư, lưu trữ

Công tác tuyên truyền, phổ biến giới thiệu các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ: Thực hiện tuyên truyền các văn bản về Luật Lưu trữ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các văn bản của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Quyết định số 89/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 25/5/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về ban hành quy định công tác văn thư, lưu trữ của ngành và Công văn số 2255/BĐVN-VP ngày 30/7/2014 của Tổng công ty Bưu  điện Việt Nam về việc thực hiện Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ.

Công tác tổ chức cán bộ: Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí 01 nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ, có trình độ sơ cấp văn thư, lưu trữ, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ.

Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ, Bưu điện tỉnh đang thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản đi, đến của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và phần mềm quản lý văn bản của tỉnh; thực hiện báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo quy định.


Tài liệu lưu trữ đựng trong bao tải -Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ

Hoạt động văn thư: Quản lý văn bản đi, văn bản đến tại Bưu điện tỉnh được thực hiện song song giữa phần mềm quản lý văn bản đi, đến và sổ quản lý văn bản đi, đến; tập lưu văn bản phát hành được đóng dấu đầy đủ và sắp xếp theo số thứ tự đăng ký; quản lý và sử dụng con dấu thực hiện theo Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

Hoạt động lưu trữ: Tài liệu lưu trữ chủ yếu do các phòng chuyên môn tự lưu giữ và bảo quản, chưa thu về kho lưu trữ; một số tập lưu văn bản đi đã được chỉnh lý sơ bộ, đưa vào các hộp và được sắp xếp lên giá để bảo quản và khai thác tài liệu.

Một số tồn tại: Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản chưa đúng quy định của Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ; Dấu đăng ký văn bản đến chưa thực hiện theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ; chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra văn thư, lưu trữ, Danh mục hồ sơ cơ quan; số lượng tài liệu tồn đọng, tích đống để trong bao tải (45 mét tài liệu) chưa được chỉnh lý.

Kiến nghị, đề xuất:

Đối với Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/2015/CT-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; xây dựng Danh mục hồ sơ theo quy định (Điều 13 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ); xây dựng các kế hoạch kiểm tra, tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ.

Yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Cán bộ chuyên môn khi soạn thảo văn bản phải chấp hành nghiêm túc các quy định về soạn thảo văn bản; cán bộ văn thư khi phát hành văn bản phải kiểm tra lại thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; thực hiện khắc Dấu đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; có kế hoạch chỉnh lý dứt điểm số hồ sơ, tài liệu tồn đọng, tích đống (45 mét).

Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của ngành; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc chỉnh lý, nộp lưu tài liệu; tăng cường công tác kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đối tượng cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ đối các đơn vị trực thuộc; bố trí và phân bổ nguồn kinh phí đối với Bưu điện các tỉnh phục vụ công tác văn thư, lưu trữ trong toàn ngành.

Nguyễn Ngân
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 2, 2019
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9