Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức gặp mặt, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019)

05/01/2019

 

 

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mặc dù điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, cùng với việc lãnh đạo xây dựng, kiện toàn, vận hành bộ máy nhà nước, Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm, chú trọng đến công tác văn thư, lưu trữ.


Đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng.

Ngày 08 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 21 cử Giám đốc Nha Lưu trữ công văn và Thư viện toàn quốc thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục là cơ quan có chức năng quản lý công tác lưu trữ cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc bấy giờ. Đây là một sự kiện quan trọng bước đầu đáng ghi nhận trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Lưu trữ Việt Nam, khẳng định Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác lưu trữ, mà trước hết là vấn đề xây dựng hệ thống tổ chức lưu trữ.

Ngày 03 tháng 01 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký bản Thông đạt số 1C/VP gửi các Ông Bộ trưởng của Chính phủ Lâm thời nghiêm cấm những hành động hủy bỏ, bán các công văn và hồ sơ cũ bởi đó là hành động có tính cách phá hoại, vì những công văn, hồ sơ cũ là những tài liệu có giá trị, ý nghĩa đặc biệt to lớn “ về phương diện kiến thiết quốc gia ”. Thông đạt là văn bản chỉ đạo đầu tiên của Chính phủ và nhà nước ta đối với công tác lưu trữ, khẳng định giá trị to lớn của tài liệu lưu trữ và bước đầu định hình, đề ra cách thức quản lý đối với tài liệu lưu trữ, trước hết là đề ra việc nghiêm cấm tiêu hủy tài liệu, yêu cầu gìn giữ, bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu.

Cùng với những đóng góp to lớn của ngành lưu trữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 17/9/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-TTg chọn ngày 03/01 hàng năm là ngày truyền thống của ngành Lưu trữ Việt Nam.

Với ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của công tác Lưu trữ đối với xã hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 03/01/2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày Lưu trữ Việt Nam. Chi cục Văn thư - Lưu trữ đón nhận sự quan tâm của Lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng.

Thay mặt Chi cục, đồng chí Trần Văn Sửu - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, giúp cho Chi cục luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặng Trần Hưng
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5