UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

10/04/2020

Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Nghị định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 07/4/2020 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2488/UBND-TH1 về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai ngay việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và các đơn vị thuộc và trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn;

Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử của tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức: Tăng cường tuyên truyền nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan.

 Thực  hiện  nghiệp  vụ  công  tác  văn  thư  đúng theo  quy  định  của  Nghị  định  số 30/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nội dung, những điểm mới của Nghị định như: Soạn thảo, ký phát hành văn bản điện tử; công tác quản lý tài liệu điện tử (phát hành văn bản đi, quản lý văn bản đến, chuyển giao văn bản, lưu văn bản); giá trị pháp lý của văn bản điện tử; công tác lập hồ sơ điện tử; thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; những thay đổi về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản…

Bố trí nhân sự, vị trí, diện tích, phương tiện thực hiện nhiệm vụ văn thư phù hợp, bảo đảm giữ gìn bí mật nhà nước, bảo quản an toàn con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức…

2. Các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính,  Kế hoạch và Đầu tư

Đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin phục vụ cho việc trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư. Phối hợp để tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Nghị định tại các cơ quan, tổ chức theo chức năng nhiệm vụ được giao./.

(Chi tiết Văn bản 2488/UBND-TH1 ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh xem File đính kèm)

Nguyễn Thanh Tùng
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 7, 2020
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5