Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

28/01/2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 6679/BNV-VTLTNN ngày 18/12/2020 về phương hướng nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 26/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

 

Nhiệm vụ cụ thể năm 2021 được xác định như sau

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ của các ngành, cơ quan, tổ chức về lĩnh vực văn thư, lưu trữ như Luật Lưu trữ, Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ của UBND tỉnh.

2. Công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành văn bản: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức xây dựng và sửa đổi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ cơ quan; Bảng thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.

Thời gian thực hiện Quý I/2021.

3. Công tác tổ chức cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; thực hiện chế độ chính sách: sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp phù hợp vớiquy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập, nộp lưu và quản lý hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử; sử dụng thiết bị lưu khoá bí mật trong công tác văn thư; số hóa tài liệu lưu trữ; rà soát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch, thăng hạng theo tiêu chuẩn công chức văn thư, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

Thời gian thực hiện Quý II/2021.

4. Về công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ:

Công tác văn thư: kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ: soạn thảo, ký ban hành văn bản giấy, văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập, nộp lưu và quản lý hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khoá bí mật; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức; ứng dụng công nghệ thông tin phần mềm Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

Hoạt động nghiệp vụ lưu trữ: kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ; số hóa tài liệu lưu trữ; tạo lập và quản lý dữ liệu thông tin đầu vào của tài liệu lưu trữ điện tử và dữ liệu đặc tả của tài liệu lưu trữ (bao gồm dữ liệu đặc tả phông lưu trữ, hồ sơ lưu trữ và văn bản, tài liệu) đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV.

Thời gian thực hiện trong năm 2021.

5. Về triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022 (phân kỳ năm 2021) theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh, thời gian xây dựng Quý I/2021, giám sát và thực hiện xong trước ngày 30/11/2021.

6. Quản lý tài liệu tại Lưu trữ cơ quan: Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch về thu hồ sơ, tài liệu lưu trữ của Lưu trữ cơ quan về Lưu trữ lịch sử tỉnh (Quý I/2021) và hoàn thành việc thu hồ sơ, tài liệu trong Quý III/2021.

7. Quản lý tài liệu Lưu trữ lịch sử: xây dựng Dự án của UBND tỉnh về số hóa tài liệu và lập cơ sở dữ liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và lưu trữ các cơ quan, tổ chức theo Đề án Quy hoạch phát triển ngành văn thư, lưu trữ tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử tại các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025” (hoàn thành trong năm 2021).

Một số yêu cầu và tổ chức thực hiện

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định, Quy chế, Hướng dẫn, Danh mục hồ sơ của cơ quan; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; số hóa tài liệu lưu trữ; bố trí kinh phí phục vụ hoạt động lưu trữ.

Văn phòng UBND tỉnh: phối hợp và thống nhấtvới Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện các chức năng của phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho phù hợp với Thông tư số 02/2019/TT- BNV.

Sở Nội vụ: tiếp tục và tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; tham mưu với UBND tỉnh để ban hành các văn bản quản lý, chỉ đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy văn thư, lưu trữ của tỉnh kịp thời và phù hợp với các quy định của pháp luật; tăng cường kiểm tra hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật, việc ký số văn bản điện tử theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; quản lý hạ tầng kỹ thuật, hệ thống mạng, phương tiện liên thông, kết nối, phương tiện bảo mật, đảm bảo an ninh mạng trong quá trình thực hiện; phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định các Dự án, Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.

Sở Tài chính: tham mưu với UBND tỉnh bố trí kinh phí năm 2021 cho các cơ quan, tổ chức theo Luật ngân sách để thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật./.

Nội dung Kế hoạch số 12/KH-UBND xem tệp đính kèm dưới đây

Nguyễn Ngân
Chi cục Văn thư, Lưu trữ - Sở Nội vụ

 

 

File đính kèm

Tháng 3, 2021
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
29 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10