UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020- 2022 (phân kỳ năm 2022).

24/03/2022

Thực hiện Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022; Quyết định số 3528/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Vĩnh Phúc. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022 (phân kỳ năm 2022), với một số nội dung sau:

1. Về nhiệm vụ.

1.1.  Các sở, ban, ngành

- Xây dựng kế hoạch thu thập tài liệu tồn đọng tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 03/2022 và bàn giao tài liệu cho Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ để tổ chức chỉnh lý như sau:

+ Bàn giao tài liệu tại các Sở: Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông Vận tải; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền thông; Y tế; Ngoại vụ; Tài chính và bố trí địa điểm tập kết tài liệu và chỉnh lý tài liệu. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 4/2022.

+ Bàn giao tài liệu tại các đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Nội vụ; Sở Công Thương; Sở Lao động và Thương binh-Xã hội; Ban Dân tộc; Chi cục Quản lý CLNLS&TS; Chi cục Thủy sản; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và bố trí địa điểm tập kết tài liệu và chỉnh lý tài liệu. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 5/2022.

- Bố trí địa điểm chỉnh lý, kho lưu trữ, giá để tài liệu cho công tác chỉnh lý. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 5/2022.

1.2. Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ

- Trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng số: 725 mét, đồng thời thực hiện giao nhận tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2022.

- Chuẩn bị hồ sơ mời thầu và các công việc liên quan cho công tác đấu thầu chỉnh lý tài liệu; tổ chức đấu thầu công khai, công bố đơn vị trúng thầu và ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu để chỉnh lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng. Thời gian hoàn thành: Quý II/2022.

- Thực hiện chỉnh lý, tổ chức nghiệm thu, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu và đưa vào lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định, đồng thời thanh lý hợp đồng, thanh toán, quyết toán việc chỉnh lý tài hồ sơ, tài liệu tồn đọng. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 11, tháng 12 năm 2022.

2. Về tổ chức thực hiện.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc việc bàn giao tài liệu theo Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2022 (phân kỳ năm 2022).

- Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Sở Nội vụ, Trung tâm Lưu trữ lịch sử về thực hiện việc quản lý, sử dụng thanh quyết toán kinh phí chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo đúng quy định của Luật Ngân sách Ngân sách Nhà nước và các quy định của pháp luật.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện Kế hoạch bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích; hướng dẫn Trung tâm Lưu trữ lịch sử lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt để triển khai thực hiện; đồng thời chỉ đạo Trung tâm Lưu trữ lịch sử chủ trì tiếp nhận tài liệu tồn đọng, kinh phí thực hiện Đề án, tổ chức đấu thầu công khai, quản lý sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật./.

Nội dung Kế hoạch số 42/KH-UBND xem tệp đính kèm dưới đây.

Phí Thị Thu Hằng
Trung tâm Lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ

 

 

Các tin đã đưa ngày:
Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11