Phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước trong tình hình mới

27/04/2022

Ngày 24/12/2021, Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quyết định số 2194/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”; bao gồm các nội dung sau:

Mục đích, yêu cầu của chương trình

(1) Công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ quốc gia nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài liệu góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng ngành, địa phương, vùng miền; giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho các thế hệ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước;

(2) Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền đất nước; Công bố tài liệu lưu trữ phải bảo đảm trung thực, độ chính xác, tin cậy cao về nội dung và hình thức tài liệu;

(3) Công bố tài liệu lưu trữ gắn với nhu cầu, mục đích, đối tượng và thực tiễn đất nước, của từng ngành, địa phương, vùng miền;

(4) Tăng cường đổi mới phương thức công bố tài liệu lưu trữ theo hướng sáng tạo, hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ các dữ liệu công bố tài liệu lưu trữ quốc gia, góp phần xóa bỏ rào cản về thời gian, không gian địa lý để công chúng ở trong và ngoài nước có thể tiếp cận với thông tin tài liệu lưu trữ nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của xã hội, phục vụ xây dựng và phát triển đất nước trong tương lai.

Các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình

Một là, tổ chức biên dịch tài liệu Hán - Nôm, tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để phục vụ công bố;

Hai là, tổ chức xử lý khối tài liệu ảnh bị sai sót, thiếu thông tin trước khi đưa ra công bố;

Ba là, công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức: trưng bày, triển lãm, xuất bản ấn phẩm, xây dựng phim, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác;

Bốn là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ;

Năm là, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công bố tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử nhà nước;

Sáu là, xây dựng Cổng thông tin công bố tài liệu lưu trữ quốc gia.

Thời gian và kinh phí thực hiện Chương trình

Chương trình được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030.

Kinh phí thực hiện Chương trình từ ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của bộ, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; các chương trình, dự án, đề án có liên quan khác theo quy định của pháp luật. Tài trợ, viện trợ quốc tế và huy động xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

Giao nhiệm vụ cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Căn cứ vào các nội dung của Chương trình này, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng chương trình về công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử cấp tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của địa phương;

2. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công bố tài liệu lưu trữ;

3. Bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện hoạt động công bố tài liệu lưu trữ hàng năm theo Chương trình đã được phê duyệt;

 4. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

(nguồn và chi tiết Quyết định 2194/QĐ-TTg xem file đính kèm dưới đây)

Phan Thị Thắm
Trung tâm lưu trữ lịch sử - Sở Nội vụ

 

 

 

 

Tháng 5, 2022
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11